Parochiekern Woudrichem

 


Nieuws

Wij nodigen u graag uit voor de Bloemplaatviering op zondag 18 juni .

Deze viering begint om 09.30 uur op het adres:

De Bloemplaat
Duijlweg 6A
4286 LX  Almkerk.

Voorganger is pastor Kees Waas.

Er zal zoveel mogelijk gezorgd worden voor strobalen om op te zitten. Desgewenst kunt u een kleedje meenemen. Als u liever niet op een strobaal  zit, is het een goed idee om uw eigen (tuin)stoel mee te nemen.

Na de viering drinken we gezamenlijk koffie. Het zou fijn zijn als iedereen hiervoor “een koekje van eigen deeg” meebrengt.

Wij hopen dat u in groten getale bij deze bijzondere viering aanwezig zult zijn.


Kerkgebouwen:
H. Joseph de Werkman
Rijksstraatweg 22, 4254 XE Sleeuwijk
H. Joannes Nepomucenus
Vissersdijk 15, 4285 AM Woudrichem
E-mail: woudrichem@sintelisabethparochie.nl
Postadres: Vissersdijk 15, 4285 AM Woudrichem

VIERINGEN
Sleeuwijk: zondag 9.30 uur
Woudrichem: vierde zondag van de maand 9.30 uur en hoogtijdagen
Na de zondagviering is er koffie in ‘De Zolder’ of achter in de kerk van Woudrichem.

EERSTAANSPREEKBARE PASTOR
Kees Waas, pastoraal werker
06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Zij vergadert de eerste maandag van de maand.
Vier keer per jaar is er een PKC-plusvergadering, waarbij ook vertegenwoordigers van de werkgroepen aanwezig zijn.

Voorzitter en kasbeheerder
Arie van der Linden
0184-770770 / ablinden@casema.nl

Secretaris
Renée Kleijnenberg,
woudrichem@sintelisabethparochie.nl

Lid
Ingrid van Breugel
06-40189158 / i.1960@hotmail.com

Lid

Peter Oostveen
06-26714889 / elshard@cs.com

COÖRDINATOR
De coördinator vormt de schakel tussen de pastores, de vrijwilligers en de parochiekerncommissieleden.
Ingrid van Breugel 06-40189158 / i.1960@hotmail.com

LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie wordt in de parochiekern zelf bijgehouden. Parochianen worden geacht zelf de wijzigingen in hun persoonsgegevens en hun gezinssituatie door te geven zoals bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk of geboorte. Als men wil weten welke persoonlijke gegevens in de ledenadministratie opgenomen zijn, kan men contact opnemen, dan kunnen eventuele fouten meteen verbeterd worden.

Contactpersoon: Joke de Rijk-van Luxemburg
0183-302984 / jokederijk@ziggo.nl

PAROCHIEBLAD
Periodiek wordt informatie verzameld vanuit de parochiekern voor het parochieblad. De sluitingsdata voor de kopij staan vermeld op pagina 3.

Contactpersoon: Ron van Haren
0183-302651 / ronvanharen.defint@gmail.com

MEDEDELINGENBLAD
Naast het parochieblad is het actuele nieuws uit de parochiekern te vinden in het wekelijkse Mededelingenblad. Dit ligt ieder weekend achter in de kerk. Het blad kan op verzoek ook naar uw e-mailadres worden gestuurd. Kopij en berichten kunnen iedere week worden opgegeven en wel vóór woensdagavond 19.00 uur.

Contactpersoon: André Bull
redactiewoudrichem@sintelisabethparochie.nl

GEBEDSINTENTIES
Gebedsintenties kunnen opgeschreven worden achter in de kerk, voor aanvang van de viering.

KOSTERS

Kerk Woudrichem: Bets en Ton Kuis
0183-302104 / ton.kuis@gmail.com

Kerk Sleeuwijk: De kosterstaken worden verzorgd door een roulerend aantal tweetallen.

Coördinator: Peter Oostveen
0183-501167 / elshard@cs.com

MISDIENAARS
Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan en die als misdienaar mee willen helpen tijdens de vieringen, kunnen zich aanmelden. Vanaf 8 jaar is iedereen welkom.

Contactpersoon: Annemiek van der Linden
0162-427007 / lindenhulsbosch@casema.nl

LECTOREN
Het om beurten voorlezen van de lezingen en gebeden door de lector en de voorganger maakt dat de viering afwisselend is om naar te luisteren. Ook biedt de lector ondersteuning bij het uitreiken van de communie.

Contactpersoon: Annemiek van der Linden
0162-427007 / lindenhulsbosch@casema.nl

VRIJWILLIGE VOORGANGERS
Er zijn drie groepen actief die met regelmaat woord- en communievieringen verzorgen. De groep komt vooraf bij elkaar met een pastor om een thema uit te werken en gebeden en liedjes uit te zoeken. Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan. Men hoeft niet meteen mee voor te gaan tijdens een viering.

Contactpersoon: Agnes van Look-Dickhoff
0183-302340 / agnes@vanlook.nl

GEZINSVIERINGEN / THEMAVIERINGEN
Jaarlijks worden door deze werkgroep 4 of 5 vieringen voorbereid. Deze vieringen worden rond een bepaald thema opgebouwd. Soms zijn ze gekoppeld aan een blok kinder- of jongerencatechese. Het streven is om een viering samen te stellen waarin het hele gezin, zowel jong als oud, zich kan vinden.

Contactpersoon:
Vacature

KINDERNEVENDIENSTEN
Doorgaans één zondag in de maand is er voor de kinderen van groep 1 t/m 4 kindernevendienst. Onder begeleiding van twee of meer leidsters verblijven de kinderen tijdens de viering van 9.30 uur in Sleeuwijk in ‘De Zolder’, waar zij bezig zijn met het thema van de zondag.

Contactpersoon: Angelina Bull
0183-302065 / angelina.bull@absmail.nl

KLEUTERKERK
Driemaal per jaar is er op zaterdagmiddag een kleuterkerkviering voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. De bedoeling is om de kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met de kerk. Deze kleuterkerkviering in de kerk van Hank is bedoeld voor de kinderen uit de parochiekernen Woudrichem, Hank en Dussen.

Contactpersoon: Gerda de Laa
t 06-22135177 / gerda@vanhultenbv.nl

KINDERKERSTFEEST
Met Kerstmis vieren we een speciaal kerstfeest voor alle kinderen in een gezinsviering. Om dit feest samen voor te bereiden komen we op een paar zondagen voor Kerstmis bij elkaar. Deze kerstviering is met name bedoeld voor jonge kinderen, maar oudere kinderen zijn ook welkom.

Contactpersoon: Joyce Schuilenburg
0183-441931 / j.schuilenburg@gmail.com

KOOR
Sinds februari 2014 heeft de parochiekern Woudrichem/ Sleeuwijk weer een koor met als dirigente Ria van Schaik. De wekelijkse repetities zijn op maandagavond van 20.00- 22.00 uur in de kerk van Sleeuwijk. Het koor zingt tijdens de vieringen op de eerste zondag van de maand om 9.30 uur in Woudrichem en op hoogtijdagen. Indien mogelijk is het koor bereid tijdens een huwelijksviering of uitvaart de zang te verzorgen.

Contactpersoon: Thérèse van Bueren
0183-511798 / theresevanbueren@hotmail.com

MUZIKALE BEGELEIDING
Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk iedere viering muzikaal te laten begeleiden. Daarvoor kan een beroep gedaan worden op enkele personen. Ieder die als organist(e) of pianist(e) zo nu en dan bereid is een viering te begeleiden is welkom. Vanuit het parochiebestuur bestaat de mogelijkheid tot verdere scholing.

Contactpersoon: Truus Paap
0183-301624 / theo@paapadvies.nl

KINDER- EN JONGERENPASTORAAT
Deze groep wordt gevormd door alle leden van de werkgroepen, die activiteiten voor kinderen en jongeren organiseren. Enkele malen per jaar komen deze werkgroepen bij elkaar voor een evaluatie. Voel je er iets voor om mee te helpen, neem dan contact op voor meer informatie.

Contactpersoon: Robert-Jan Boogaard
06-30706277 / robert83@ziggo.nl

KINDERCATECHESE
Elk werkjaar zijn er 2 blokken kindercatechese. Deze zijn bestemd voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Elk blok beslaat 4 zondagochtenden van 9.15-10.45 uur. Alle kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Als men geen uitnodiging heeft ontvangen kan men contact opnemen.

Contactpersoon: Francy de Jong
0183-404783 / francydejong@kpnmail.nl

JONGERENCATECHESE
In het schooljaar worden bij voldoende belangstelling twee blokken catechese georganiseerd van vier zondagen. Alle jongeren vanaf het voortgezet onderwijs krijgen voor het einde van de zomervakantie een uitnodiging. Als men geen uitnodiging ontvangen heeft, maar wel interesse om zinvol en gezellig bezig te zijn, kan men contact opnemen.

Contactpersoon: Esther Peerlkamp-van der Linden
0184-776501 / esther_linden@hotmail.com

BIBLIODRAMA
Religieuze en andere verhalen in beweging’ Bibliodrama is spelenderwijs verhalen verkennen en geloof verdiepen. Onder deskundige leiding stappen deelnemers in een verhaal waarbij ieder zijn of haar eigen unieke inbreng heeft. Verhalen komen zo tot leven. Deelnemers verkennen zo niet alleen het verhaal, maar vooral ook zichzelf, de ander, de wereld of een specifieke situatie. Er is aanbod van bibliodrama-avonden vanuit de parochie, maar op verzoek van groepen enz. is ook mogelijk.

Contactpersoon: Toine Korthout, bibliodramabegeleider
0183-302651 / info@bibliodrama.eu

KERK-ANDERS
Kerk-anders is een gezamenlijk initiatief van beide PKN kerken in Sleeuwijk waar wij als parochiekern mee samen-werken. Er wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarin geloven, spiritualiteit, filosofie, kunst, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit een plaats hebben. Eén van de doelen van de werkgroep is mensen binnen en buiten onze kerken te bereiken, dus vooral een ontmoetingshuis te zijn, waar hoofd, hart en handen een belangrijke plaats krijgen.
In hun jaarlijkse programmaboekje schreven zij…`De contacten met onze katholieke geloofsgenoten vanuit de Elisabethparochie lopen prima…’ Dit geldt ook voor onze deelname aan het Platform Sleeuwijk waarin zes kerken in het dorp samen optrekken. Naast gezamenlijke flyers rondom Kerstmis en Pasen is er een oecumenische viering en zijn er vespers in de Week van de eenheid van de Christelijke Kerken.

Contactpersoon: Rien van de Kreeke
0183-302245 / mkreeke@gmail.com

 

 

DOPEN
Een aantal keren per jaar wordt er gedoopt. Aanmelden hiervoor kan bij de teamassistente: 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De Eerste Communiecatechese richt zich op kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Aan de hand van het project ‘Door de poort’ worden de kinderen en hun ouders voorbereid. Afhankelijk van het aantal kinderen worden de voorbereidingen al dan niet samen gedaan met de parochiekernen Hank en Dussen.

Contactpersoon: vacature
Nu: Kees Waas, pastoraal werker
06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

HEILIG VORMSEL
Het is gebruikelijk dat het vormsel wordt toegediend aan kinderen van groep 8 van de basisschool. De voorbereidingen en de viering zijn gezamenlijk met de vormelingen uit de parochiekernen Hank en Dussen.

Contactpersoon: Kees Waas, pastoraal werker
06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

HUWELIJK EN HUWELIJKSJUBILEUM
Heeft u het voornemen een kerkelijk huwelijk te sluiten, of wilt u een kerkelijke viering bij een jubileum, neem dan contact op met de teamassistente: 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

ZIEKENZALVING EN ZIEKENZEGEN Als een zieke of oudere de ziekenzalving of ziekenzegen wil ontvangen, kan contact worden opgenomen met de coördinator. Jeanne Olsthoorn 06-51321138 / jeanneco@xs4all.nl

AVONDWAKE EN UITVAART
Wanneer wordt gekozen voor een kerkelijke uitvaart zal in overleg met de uitvaartondernemer de uitvaart en/of avondwake geregeld worden.

Contactpersoon: Jeanne Olsthoorn
06-51321138 / jeanneco@xs4all.nl

BEZOEKERSGROEP
Deze groep bezoekt nieuwe parochianen. Tijdens dat kennismakingsbezoek worden de persoonlijke gegevens opgenomen. Daarnaast kunnen zij ook bellen voor zomaar een praatje als daar behoefte aan is. Ook zieken kunnen, mits dat bekend is, door iemand van de bezoekersgroep bezocht worden.

Contactpersoon: Jeanne Olsthoorn
06-51321138 / jeanneco@xs4all.nl

KERK EN SAMENLEVING
Deze werkgroep houdt zich binnen de parochiekern bezig met het aanbieden van achtergrondinformatie over onderwerpen in de samenleving die de aandacht van de kerk behoeven. Men kan daarbij denken aan de diaconale activiteiten van de parochie en het bisdom. Deze informatie wordt verstrekt door middel van publicatie in het parochieblad, het wekelijkse Mededelingenblad en door middel van de prikborden in de kerken.

Contactpersoon: Peter Oostveen
06-26714889 / elshard@cs.com

WERKGROEP ONDERHOUD GEBOUWEN
Deze werkgroep stelt zich ten doel de kerkgebouwen in Sleeuwijk en Woudrichem zo goed mogelijk te onderhouden. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd: timmerwerk, schilderwerk, loodgieterswerk, elektrotechnisch onderhoud en onderhoud van de tuinen.

Contactpersoon: Jan Beemster
0183-302441 / j.s.jbeemster@freeler.nl

Agenda


BLOEMPLAATVIERING: 18 juni

 

Adres


Postadres:
Vissersdijk 15
4285 AM  Woudrichem