Aanmelden tienergroep; klik hier

Uitschrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk

Als u zich wilt uitschrijven als parochiaan of als lid van de Rooms-Katholieke Kerk, dan dient u zich te vervoegen tot de parochie waar u als katholiek christen woonachtig bent. Hiertoe dient het uitschrijvingsformulier door u ingevuld en opgestuurd te worden. Let op, alleen een volledig ingevuld formulier van een binnen onze eigen parochie wonende persoon wordt in behandeling genomen.

Kerkverlating doet u concreet namelijk hierdoor: de kerkdiensten niet meer bij te wonen, de heilige Sacramenten niet meer te ontvangen en uw eigen Kerk niet meer geestelijk door gebed en financieel door concrete geldmiddelen te ondersteunen. Indien u al deze handelingen reeds gedaan heeft, valt er dan niets meer concreets te verrichten. U leeft dan al volgens de richtlijnen van de Kerk als een niet praktiserende katholiek christen die de Kerk daadwerkelijk verlaten heeft. In uw vrijheid leeft u aldus naar eigen beginselen. Daarom betreft de handeling voor uitschrijving louter een formaliteit, welke dan in de registers van de Kerk vastgelegd wordt.

Zou u deze formaliteit voor zichzelf nog wensen, is ’t zeker mogelijk. Hiervoor moet het parochiebeheer werk verrichten door verschillende handelingen van onderzoek die tijd en inzet van ons personeel in dienst vergen; bijgevolg worden uiteraard dan, zoals meestal in allerlei organisaties, administratieve kosten in rekening gebracht. Opgelet a.u.b.: de uitschrijving heeft geen invloed op uw doopsel en vormsel. Evenmin heeft dit invloed op uw doopbeloften en plichten als katholiek christen tegenover God zelf.

Gods Kerk kan geen ontheffing noch vrijstelling van de doop- en eventueel vormselbeloften verlenen. Doopsel (en vormsel) prenten namelijk een onuitwisbaar merkteken in uw ziel en kunnen door de Kerk noch elke menselijke instantie verwijderd worden. Indien een gedoopte persoon zich van de Kerk laat uitschrijven, valt men formeel wel van het geloof van de Kerk af; maar men blijft door het sacramentele merkteken nog een katholiek christen met eigen rechten en plichten tegenover God.

Daarom kan een katholiek christen die de Kerk verlaten heeft, toch altijd terugkeren mits men het oprecht wil. Des te meer op het ogenblik van de dood kan men dan een beroep op een priester doen om de laatste Sacramenten te ontvangen (biecht en ziekenzalving) om zo, verzoend met de Heer God, de overgang naar de eeuwigheid met een rustig gemoed af te wachten.

Of u uw uitschrijving per brief of met het hier te downloaden voorbeeld-formulier doet maakt niet uit. Het voorbeeldformulier geeft wel duidelijk aan wat u in ieder geval moet invullen. Stuurt u een brief, dan moet daarin uiteraard dezelfde vereiste informatie staan alsmede een afschrift van betaling voor de administratieve kosten van deze procedure. U kunt het volledige ingevulde formulier en betalingsbewijs sturen naar info@separochie.nl of per post naar Sint Elisabethparochie, Sint Jozeflaan 3, 4941 GP Raamsdonksveer. U krijgt van ons – bij volledig ingevulde formulier én betalingsbewijs erbij -, een ontvangstbevestiging per e-mail.

De uitschrijvingsprocedure duurt gemiddeld zo’n twee maanden. De administratieve kost (zie a.u.b. hiervoor punt 6) voor de procedure bedraagt € 35,–. Pas nadat u dit bedrag aan onze parochie hebt overgemaakt, kan de procedure gestart worden. Hiervoor kunt u deze gegevens gebruiken: NL 43 RABO 0301 5493 89, t.n.v. Sint Elisabethparochie met als kenmerk: ‘Uitschrijving voor… (a.u.b. uw eigen voor- en achternaam vermelden)’.

Bij eigen fouten of missende gegevens van uzelf (formulier incorrect of foutief ingevuld) hebt u geen recht op terugbetaling van onkosten voor de mislukte uitschrijvingsprocedure. Zodra de parochiële administratie uw volledige aanvraag ontvangt, gaan we aan de slag. Zou u binnen twee maanden geen bericht op uw verzoek tot uitschrijving krijgen, betekent dit niet dat uw procedure niet is of wordt gestart. Pas na afronding ontvangt u bericht. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u nog meer over de Verwerking van persoonsgegevens (AVG) bij uitschrijving (kerkverlating) weten? Graag dan a.u.b. hier verder lezen.