Aanmelden tienergroep; klik hier

Kern Hank

Kerkgebouw: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Kerkstraat 15, 4273 CA Hank
Parochiecentrum:    Kerkstraat 15a, 4273 CA Hank
open: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
0162-402443

E-mail: hank@separochie.nl
Geef voor je kerk. Parochiebijdragen IBAN-nummer NL33 RABO 0118 9008 97

Contactpastor: Priester Federico Ceriani, pastoor, teamleider
tel: 0162- 511 551 (dinsdag t/m vrijdag van 10.00 t/m 12.00uur)
e-mail: pastoor@separochie.nl


Geschiedenis van de kern Hank

Kort na de Sint Elisabethsvloed (1421) vallen in de ontstane binnenzee grote delen land droog. Er wordt een rongdijk aangelegd en daarbinnen weten de mensen zich een beetje veilig. Tegen de dijk vormen zich aanwassen en er ontstaan vele killen en kreken.

Hank is ontstaan als nederzetting aan de dijk van de Zuid-Hollandse Polder (later Nieuwe Dussense Polder), die in de 17e eeuw tussen Werkendam en Dussen werd aangelegd om het gebied opnieuw te kunnen inpolderen. Samen met Nieuwendijk behoort Hank tot de jongste dorpen in het Land van Altena.

Over de betekenis van de naam Hank is veel gefantaseerd. Soldaten zijn hier blijven “hangen” en de vissers hadden hier hun netten “hangen”. Waarschijnlijk is de naam echter afgeleid van “hang” of “hank”, dat de betekenis heeft van een doodlopende kil of kreek in de buitengronden langs grote rivieren.

De parochie van Hank werd opgericht in 1863 als de parochie Mariapolder en wordt toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Voordien hoorde Hank bij de parochie Dussen.

Pastoor Johannes Adrianus Franciscus Lips wordt door Bisschop Zwijsen benoemd als bouwpastoor. De eerste kerk die onder zijn leiding wordt gebouwd is een houten noodkerk. Deze kerk wordt op 2 oktober 1863 ingezegend. Hierna wordt de pastorie gebouwd.
Op 7 augustus 1864 wordt de eerste steen gelegd voor een stenen (waterstaat)kerk. Door de grote inzet van de parochianen kan de kerk op 29 mei 1865 al worden ingezegend.

In 1880 vertrekt pastoor Lips uit Hank en wordt hij opgevolgd door Pastoor P. Verschueren. Deze vertrekt uit Hank in 1886 en wordt opgevolgd door pastoor Jordanus Adrianus Antonius de Croon. Onder zijn leiding  neemt het kerkbestuur in 1889 het initiatief om een stuk grond ten westen van de pastorie te kopen. Hier zouden in de toekomst een grotere kerk en een liefdes / gasthuis gebouwd  kunnen worden. Dit idee werd ingegeven door de groei van het aantal parochianen en de verdere indijking van de Biesbos.
Door schenkingen, legaten en fundaties van welgestelden kan in 1896  een “liefdeshuis” met school worden gebouwd. Dit moet geleid gaan worden door Zusters, die ook les moeten gaan geven aan meisjes. Maar de congregaties staan niet te trappelen om zusters naar Hank te sturen. Uiteindelijk besluit de congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouwe Moeder van barmhartigheid uit Tilburg zusters naar Hank te sturen. Deze congregatie had al een huis in Dussen. Op 29 september 1897 worden de Zusters met groot ceremonieel onthaald.

In april 1900 overlijdt pastoor de Croon en deze wordt opgevolgd door pastoor Van Doren. Hij zal de tweede bouwpastoor van Hank worden. In januari 1912 deelt hij het Kerkbestuur mee dat de bisschop goedkeuring heeft gegeven voor de bouw van een nieuwe kerk en pastorie.  Midden 1912 wordt gestart met de bouw van de nieuwe kerk. In maart 1913 zegent pastoor van Doren de fundamenten en plaatst men een gedenksteen waarop het Kerkbestuur vereeuwigd wordt. Op 2 augustus 1915 consacreert Mgr. Diepen de nieuwe kerk, die

toegewijd wordt aan de Heilige Antonius van Padua, anders werd er geen subsidie van 60.000 gulden verstrekt. De oude kerk werd tijdens de Eerste Wereldoorlog door militairen gesloopt.

Na het overlijden van pastoor Van Doren komt pastoor Willart. Hij houdt zich bezig met de verdere aankleding van de kerk. Begin jaren twintig komt er een preekstoel met klankbord  en de kerk, pastorie en klooster krijgen elektrisch licht. Ook wordt gestart met de inrichting van de martelaren kapel. Tijdens het pastoraat van pastoor Willaert komen kerkelijke verenigingen tot grote bloei.

In 1932 wordt een orgel aangeschaft en in het najaar van 1933 wordt begonnen met de aanleg van een Mariapark

In 1937 overlijdt pastoor Willaert en deze wordt opgevolgd door pastoor Woutherus Henricus Damen.
In 1938 wordt het 75 bestaan van de parochie gevierd. Door de parochianen worden drie gebrandschilderde ramen aan de kerk geschonken, die geplaatst werden achter het hoofdaltaar, voorstellende Maria Onbevlekt Ontvangen, de Heilige Antonius van Padua en de Heiige Jozef.

In oktober 1938 wordt een start gemaakt met de bouw van een parochiehuis, beter bekent als het Bonds- of Antonius gebouw, het latere Uivernest.

In 1940 breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De Duitse bezetter heeft behoefte aan koper en daarom worden de klokken gevorderd en uit de kerktoeren gehaald.

Er breekt voor de inwoners van Hank een moeilijke tijd aan. In januari 1945 moeten de inwoners van Hank evacueren. In mei 1945 is de oorlog afgelopen, maar de Hankenaren kunnen nog niet naar huis. Op 9 mei mag pastoor Damen even naar Hank, en de verwoesting die hij daar aantreft is onbeschrijfelijk. De kerk ligt in puin en het klooster en veel huizen bieden een troosteloze aanblik.
In de loop van de tijd mogen de Hankenaren weer terug naar hun dorp en wordt begonnen met de wederopbouw, ook van de kerk. Midden 1948 is het herstelwerk klaar. Alleen de toren is dn nog niet

hersteld.  Hank verrijst langzaam maar zeker uit de puinhopen.

Op zondag 1 februari 1953 overkomt Hank een nieuwe ramp: de Sint Ignatiusvloed. De kerk, die hoger staat, biedt een veilig onderkomen.

Op 19 februari 1953 overlijdt pastoor Damen. Hij wordt opgevolgd door pastoor Jacobus Cornelis van der Heijden.
Midden 1953 wordt er actie gevoerd om een orgel te kunnen aanschaffen. Succesvol, want op 28 maart 1954 vindt de eertebespeling en inwijding van het nieuwe orgel plaats.
IN 1954 wordt gestart met een actie om de toren te herbouwen. Het benodigde geld wordt opgebracht door acties en de oorlogsschadevergoeding en op 17 januari 1958 is de bouw van de 60 meter hoge toren klaar.
Hank en de parochie ontwikkelen zich mee in de vaart der volkeren en de veranderingen door de Tweede Vaticaans Concilie worden ingvoerd/doorgevoerd
In de jaren zestig verdwijnen vrijwel geruisloos de door pastoor Willaert opgerichte broederschappen en godsdienstige verenigingen en in 1965 wordt het eerste vrouwelijk kerkbestuurslid benoemd.

Pastoor Van der Heijden vertrekt uit Hank en Pastoor Arnold Marie Joseph Claerenhoudt wordt benoemd. Hij krijgt als eerste pastoor te maken met teruglopende bezoekersaantallen en afnemende financiën. Desondanks wordt er een nieuwe pastorie gebouwd.

In november 1981 overlijdt pastoor Clearenhout vrij plotseling. Omdat er niet direct een priester beschikbaar is wordt pater E.J. Heijmans tijdelijk benoemd.

In het najaar van 1984 krijgt de parochie een nieuwe pastoor toegewezen: Bernardus Johannes Maria Jansen. Maar deze is er slechts voor hele korte tijd. Na een viering is zijn gezondheid zo slecht dat hij moet stoppen met zijn werk. Hank is opnieuw pastoorloos en is pater Heijmans opnieuw tijdelijk invalpastoor.

Op 1 oktober 1985 worden pastoor Stoop en zuster Franscesco Michielsen benoemd als pastoraal team voor de parochies in het land van Heusden en Altena. Hiermee doet de eerste vrouwelijke pastor haar intrede in het Land van Heusden en Altena.

In de loop van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw moeten de parochies in het Land van Heusden en Altena steeds meer gaan samenwerken met de parochies van de regio Dongemond (Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg) . In 2002 wordt de Interparochiële Vereniging  (IPV) opgericht en in 2012 fuseren de 6 parochies tot één nieuwe parochie: De Sint Elisabethparochie.

RK KERK ANNO 2021 door Jack van den Oort

Een beeld van de kerk in het jaar 2021, voor veel mensen uit het dorp bekende beelden maar waarschijnlijk niet voor iedereen. Ik heb deze film eigenlijk gemaakt als een herinnering voor later want kerken verdwijnen heden ten dage met de regelmaat van de klok. Je ziet in deze film plaatsen in de kerk die je normaal gesproken nooit ziet, zoals b.v. de sacristie, de dak gewelven en de klokkentoren.