Aanmelden tienergroep; klik hier

Rozenkransgebed

Iedere eerste zaterdag van de maand om 9uur is er rozenkransgebed in de zijkapel van de kern Raamsdonksveer met erna aansluitend de heilige Mis ter ere van onze lieve Vrouw zoals in Fatima gevraagd.

In de kern Raamsdonk wordt in mei en oktober iedere donderdag om 15.30u de rozenkrans gebeden. Daarnaast wordt er om 13.30u elke 3de donderdag van de overige maanden in de pastorie de rozenkrans gebeden met erna koffie.


In de kernen Hank en Dussen wordt voorafgaand aan de vieringen de rozenkrans gebeden. In Hank op zaterdagavond om 18.30u en in Dussen op de 1ste en 3de vrijdagavond om 18.00u


De Rozenkrans

In mei en oktober wordt van oudsher het rozenkransgebed gebeden. In deze maanden is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de Moeder van onze Heer en God Jezus Christus.

De rozenkrans is ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 Psalmen werden gebeden. Voor lekenbroeders of -zusters verving men de Psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de middeleeuwen werd dit steeds vaker het Weesgegroet. Geleidelijk aan verbond men dit gebed met de overweging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de ‘geheimen’ van de rozenkrans. Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus. Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en sterven van Jezus. Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de verrijzenis van Jezus. In 2002 voegde paus Johannes Paulus II de Vijf geheimen van het licht toe, die te maken hebben met het openbare leven van Jezus en een verbinding tussen de blijde en droevige geheimen vormen.

Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een “samenvatting van heel het Evangelie” genoemd.

Gebedssnoer

De rozenkrans (ook wel “Paternoster” genoemd) bestaat uit 59 kralen (vijfmaal tien kralen met daartussen vijf grotere kralen) en begint met een kruisje, drie kleine kralen en een grote kraal. Oorspronkelijk had de ketting 150 kralen die symbool stonden voor de 150 psalmen uit de Bijbel.

De Rozenkrans die wij bidden, kregen we volgens de traditie doordat Maria hem in de 15de eeuw, aan Sint Dominicus de Guzman schonk, met de boodschap het “Wees gegroet” en het “Onze Vader” te bidden bij elk van de kralen.

Oktober – rozenkransmaand

Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is, heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans wordt gevierd. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571.

Geheimen van de rozenkrans

Hieronder een overzicht van alle geheimen, met de voorkeurdag waarop deze overwogen kunnen worden.

De blijde geheimen

De blijde geheimen (Maandag en zaterdag)
1. De aartsengel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar verwante Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel aan God de Vader opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel te midden van de leraars teruggevonden.

De droeve geheimen

De droeve geheimen (dinsdag en vrijdag)
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen

De glorievolle geheimen (zondag en woensdag)
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus vaart ten hemel op.
3. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de twaalf Apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt door God gekroond als koningin van hemel en aarde.

De geheimen van het licht

De geheimen van het licht (donderdag)
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
2. Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.
5. Jezus stelt bij het Laatste Avondmaal de hl. Eucharistie en het priesterschap in.

De rozenkrans bidden in de praktijk

1. Je begint bij het kruis en maakt een kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gevolgd door de geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is. ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, De gemeenschap van de heiligen, De vergeving van de zonden, De verrijzenis van het lichaam, En het eeuwig leven. Amen

2. Bij de eerste losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Gevolgd door een ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

3. Op de eerste van het groepje van 3 kralen bid je het volgende:
Ik groet u, dochter van God de Vader.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

4. Op de tweede kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, moeder van God de Zoon.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

5. Op de derde kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

6. Bij de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door het ‘Onze Vader’.
Je noemt nu ook het eerste geheim, met daarbij een eigen gebedsintentie.

7. Op de eerste 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

8. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het tweede geheim en een eigen gebedsintentie.

9. Op de tweede 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

10. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het derde geheim en een eigen gebedsintentie.

11. Op de derde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

12. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vierde geheim en een eigen gebedsintentie.

13. Op de vierde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

14. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vijfde geheim en een eigen gebedsintentie.

15. Op de vijfde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

16. Sluit af met een ‘Eer aan de Vader’ en een kruisteken.