Aanmelden tienergroep; klik hier

Tarieven

Tarieven 2024

Op advies van het Bisdom worden de tarieven voor kerkelijke diensten als volgt vastgesteld:

1. Parochiefonds:
Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen € 160,00.-

De vrijwillige kerkelijke bijdrage van elk gezin aan de parochie is bedoeld om de eigen parochie in haar dagelijkse noden te steunen zoals overal een contributie gevraagd wordt als iemand lid van een vereniging wil worden.

De jaarlijkse bijdrage is geenszins een soort ‘verzekering’ of investering voor eventuele kerkelijke diensten zoals uitvaart, doopsel, heilige communie van een kind of vormsel. De grond waaruit deze bijdrage wordt gevraagd is het vijfde gebod van de Kerk, namelijk: ‘Helpen te voorzien in de noden van de Kerk’ (zie hiervoor Catechismus van de Katholieke Kerk, randnummer 2043 en tevens Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk op bladzijde 210).

Indien u uw kerkbijdrage stop wilt zetten, hanteren wij een opzegtermijn van een kalendermaand. Uw automatische incasso zal dan per deze datum worden stopgezet. Het is niet mogelijk restitutie te ontvangen van de door u betaalde kerkbijdragen tot aan de datum van opzegging. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleent.

2. Gebedsintenties in een Eucharistieviering of gebedsviering (bekend als ‘stipendia’ of Misintenties) bedraagt € 12,00.

3. Fundaties: om meerdere Heilige Missen tot nagedachtenis van een overledene of voor een bijzonder intentie te regelen (zoals b.v. voor de arme zielen in het vagevuur, de bekering van de zondaars of in eerherstel aan God of onze lieve Vrouw), kunt u contact met ons nemen en informatie vragen over hoe men jaardiensten (fundaties) kan stichten; hiervoor mailt u a.u.b. naar financien@separochie.nl

4. Ziekenzalving of ziekenbezoek: hiervoor geldt geen tarief; u kunt uiteraard een vrijwillige bijdrage aan de parochie doen welke we natuurlijk ook graag ontvangen wegens de reiskosten en benodigdheden van de bedienaar.

5. Bijzondere Diensten: (voor diensten met * gemerkt, kijkt u a.u.b. opmerkingen voor uitleg)
a. – Kerkdienst bij huwelijk € 700,00 *
b. – Kerkdienst bij uitvaart  € 700,00 **
c. – Kerkdienst bij jubileum € 350,00
d. – Dienst in het crematorium of op de begraafplaats, zonder voorafgaande kerkdienst € 467,00**
e. – Avondwake zonder aansluitende kerkdienst of een dienst in het crematorium € 350,00**
f. – Dopen, Eerste Communie en Vormsel van een kind; bijdrage betaald door ouders of verzorgers € 160,00 **

g. – Dopen, Eerste Communie en Vormsel van een volwassene tijdens het catechumenaat; eigen bijdrage € 160,00

Diversen:

6. Kerkverlating procedure:

De administratieve kost voor elke procedure (per persoon) bedraagt € 35.

7. Bewijs van ontvangst van een sacrament: (zoals bij voorbeeld doopsel, vormsel, kerkelijke huwelijk en eerste heilige communie)

De administratieve kost voor elke bewijs (per persoon) bedraagt € 15.

Opmerkingen:

* Huwelijken:
De eventuele eigen parochiebijdragen over de voorgaande drie jaren worden in mindering gebracht op het tarief, met een maximum van € 480,00. Indien bruidegom of bruid nog bij de eigen ouders inwonen en deze laatsten de jaarlijkse bijdrage volgens de richtlijnen van het bisdom storten, is ’t mogelijk dat men hierin ook een nog nader te bepalen korting op het tarief mag krijgen; hiervoor behoort men deze situatie aan de penningmeester te melden voor verder onderzoek en beslissing. Het tarief sluit de kosten voor de huwelijkscursus en nodige formulieren in.

** Uitvaarten, Doopsel, Eerste Hl. Communie en Vormsel:

In oktober 2022 heeft het Bisdom Breda weer met een formele mededeling bevestigd dat de zogenaamde ‘reductieregeling’ inzake de sacramenten van Doopsel, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel zoals ook voor Uitvaarten met ingang van 1 januari 2018 vervallen is.

Het is dus niet meer mogelijk om op basis van eerdere bijdragen een ‘korting’ te geven op de kosten noch terug of uit te betalen voor kerkelijke diensten zoals Uitvaarten, Doop, Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel.