Aanmelden tienergroep; klik hier

Katholiek worden

Veel mensen zijn aan het begin van hun leven gedoopt en zo katholiek geworden. Gaandeweg hebben ze dan binnen de kring van parochie en gezin leren geloven. Anderen komen pas veel later in aanraking met het geloof en overwegen toe te treden tot de Rooms-katholieke Kerk. De stem van God de Heer blijft roepen op verschillende momenten van de menselijke dag (zie hiervoor de fraaie gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard: sint Matteüs 20, 1-16); aan allen wordt hetzelfde goddelijke loon aangeboden, namelijk het eeuwig leven in God mits men de goede wil heeft om de roeping te aanvaarden en tevens wil gaan werken in Gods wijngaard (d.w.z., binnen Gods Kerk aan zijn eigen heiliging werken).

U kunt zich op elke leeftijd aansluiten bij de Katholieke Kerk. De officiële opname in de Gods Kerk gebeurt op verschillende manieren, afhankelijk van uw voorgeschiedenis. Het proces waardoor volwassenen worden opgenomen in de Katholieke Kerk zijn de zogenaamde initiatieriten. Deze inwijding (initiatie) is verbonden aan drie sacramenten: het H. Doopsel, het H. Vormsel en de eerste H. Communie of Eucharistie.

Zou u als volwassen persoon ook met iemand samenwonen als uw levenspartner, behoort u ook deze relatie aan de Kerk en priester bekend te maken zodat u inlichting over uw mogelijkheden betrekking het Huwelijk in de Kerk ontvangt. De doopbeloften leiden namelijk voor een volwassen persoon plichten af in het bijzonders met betrekking tot zijn of haar huwelijksstaat. Hierover krijgt u uitleg door de priester in een gesprek.

Bent u al geldig gedoopt, dan hoeft dit natuurlijk niet nogmaals voltrokken te worden; dan spreekt men van toetreding naar Gods Kerk, waarvoor er ook voorwaarden en fasen gelden. Bent u nog niet gedoopt, dan verloopt de opname normaal gesproken in een aantal fases die ook voorwaarden met zich brengen.

Voorbereiding

Voor de voorbereiding zijn vijf punten belangrijk:

  • De kennismaking met de Heilige Schrift en de goddelijke persoon van Jezus Christus, de belofte Messias. De Bijbel vertelt hoe God door de geschiedenis heen met mensen op weg gaat, tot op de dag van vandaag. Geloofsleerlingen leren de Heilige Schrift lezen, niet als een cultureel interessant boek, maar als het Woord van God dat tot hen gericht is en die spreekt bij uitstek door de woorden en handelingen van Jezus Christus, de Heiland.
  • Het leven als katholieke christen. Christen zijn is iets van hoofd, hart en handen, het omvat het hele leven. De manier waarop je dan ook als gelovige in het leven staat, de keuzes die je maakt, je visie op maatschappelijke gebeurtenissen, je omgaan met mensen dichtbij en veraf, wordt bepaald door het christelijk geloof; katholiek geloven is dus meer dan iets weten of aan ‘iets’ geloven; het is concreet naar Gods voorbeeld leven en dat is leven zoals Jezus Christus deed.
  • Het contact met de kerkelijke geloofsgemeenschap. Alleen kun je niet christen zijn. Het christelijk geloof wordt levend in gemeenschappen die dit geloof beleven, vieren en doorgeven. Een bijzonder moment van ontmoeting is de heilige Eucharistie, het hoogtepunt van de christelijke gemeenschap, waar de Kerk het verlossend Offer van Jezus Christus gedenkt en sacramenteel tegenwoordig stelt. Tijdens de viering is God de Zoon onder ons aanwezig en de gelovige leert Hem herkennen in het Sacrament van de Eucharistie.
  • Het ontdekken en leren over de liturgie en de overige sacramenten; leren hoe men ze waardig ontvangt en wat ze als voorwaarden eisen om een vruchtbare en geldige ontvangst van hen te ervaren.
  • Het gebed. Tijdens het bidden wordt de relatie met God de Zoon verdiept; Gods Moeder, de onbevlekte Maagd Maria staat hier met haar moederlijke zorg de gelovige persoon in het bijzonders bij; haar leren kennen en beminnen – met Gods woord: haar bij zich in eigen huis nemen -, is ook een belangrijke punt binnen het concreet geloof van elke katholieke (lees a.u.b. hiervoor wat een leerling van Christus behoort te doen: sint Johannes 19, 26-27).

Indien men er open voor staat, kan men ook hieronder verder lezen over de fasen van deze ontwikkeling:

Een volwassen persoon die gedoopt wenst te worden behoort een vormingstraject van meerdere maanden te volgen, meestal rond een jaar; deze voorbereidingsfase is bekend als het catechumenaat. Allereerst behoort men gedurig deze tijd te leren wat het doopsel betekent en met zich brengt qua plichten en rechten tegenover God, de Kerk en de eigen persoon om zich goed te bezinnen of men er aan toe is zulke plichten en beloften aan God te verrichten.

M.b.t. God is het van toepassing dat men een catechese cursus volgt om de enige ware God beter te leren kennen; zo ook wat Hij deed door zijn Kerk op aarde te stichten en wat Hij van zijn volgelingen eist en verwacht. Intussen dat men dit met catechese en door meerdere ontmoetingen leert, wordt serieus verwacht dat de belangstellende elke zondag aan de kerkelijke Eucharistievieringen deelneemt door het heilige Misoffer wekelijks bij te wonen en zichzelf dagelijks met gebed bezig houdt.

Leesstof uit de heilige Bijbel en het Catechismus van de katholieke Kerk om verdieping in het geloof te verkrijgen wordt ook aangereikt en besproken. Zonder deze wezenlijke en bindende elementen te willen aanvaarden en beleven is ’t nutteloos het vormingstraject te beginnen. Men volgt Jezus Christus daadwerkelijk met daden en woorden na; daden hebben te maken met actief deelneming aan het kerkelijk leven en woorden met de uitgesproken gebeden die de dopeling uit geloof tot de drieëne God welwillend en van harte verricht.

Al de voorwaarden die voor een volwassene gelden dienen ertoe dat men bij het doopsel in staat is bewust en oprecht de doopbeloften uit te spreken om consequent als katholiek christen zijn leven en keuzes in te richten. Zou een persoon in zijn eigen innerlijke ontwikkeling nog niet zover zijn om deze voorwaarden te willen beoefenen noch eraan te voldoen, is ’t beter dat men rustig catechese volgt en zich in de kennis van het katholieke geloof verdiept, maar zonder nog het doopsel te ontvangen.

Tijdens deze aanvankelijke fase van voorbereiding dient men zijn wilskracht door geestelijke oefeningen van deugd te sterken teneinde de plichten en rechten die zich vanuit de Sacramenten afleiden goed te kunnen vervullen; pas nadat men het ernstig meent qua onderhouden van Gods Geboden in de eigen levenswandel kan men verantwoord het catechumenaat toetreden. In een of ander geval is het goed dat de belangstellende persoon contact met de priester neemt om meer uitleg hiervan te krijgen om zo eventueel het begeleidend proces te starten.

Uiteraard is men in alle gebedsdiensten en Eucharistievieringen hartelijk welkom om eraan deel te nemen door ze bij te wonen en mee te bidden; wat betreft het ontvangen van de heilige communie (Eucharistie) tijdens een Eucharistieviering moet men eerst gedoopt worden om dit sacrament geldig en waardig te mogen ontvangen en ook van tevoren in genade te zijn. Deze genade herkrijgt men door het sacrament van de biecht; hierbij helpt de priester u verder. In elk geval kan men zich altijd geestelijk tijdens een Eucharistieviering bij het ogenblik van de ‘communie’ aansluiten; dit doet men door het gebed van de ‘geestelijke communie’ te bidden, dat u in ons kerkboekje gemakkelijk kunt vinden.

Wat kost het?

De ware kost voor het hele traject met de drie eerste sacramenten van doopsel, heilige communie en vormsel (eventueel ook huwelijk voor personen die al met een levenspartner samenwonen) is een vastberaden en volhardend wilskracht om daadwerkelijk Jezus Christus in Diens eisen en voorwaarden na te willen volgen. Dat is het moeilijkste omdat het een langdurige geestelijke inspanning betekent en deze bekering brengt met zich mee en eist bijgevolg veranderingen in de denkpatronen en uiteraard erna in de handelingen van de belangstellende persoon.

Over de financiële kost kunt u raadplegen de tarieven voor diensten (zie hiervoor punt 5.g.) om daar te lezen hoeveel men wegens de voorbereiding en toediening van drie inleidende sacramenten van Doopsel, Vormsel en heilige Communie aan een volwassen persoon behoort tot de parochie bij te dragen.

Meer weten?

Wanneer u er over nadenkt om katholiek te worden, willen wij u daar graag bij begeleiden. U kunt contact opnemen voor een persoonlijk en oriënterend gesprek met Pastoor Federico Ceriani via de teamassistente; 0162- 511 551 (dinsdag tot en met vrijdag van 10:00-12:00 uur) of per email onder info@separochie.nl ons schrijven.