Aanmelden tienergroep; klik hier

Caritas

Parochiele Caritas Instelling (PCI)

Op 1 mei 2015 officieel opgericht met als missie: ‘Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van onze Rooms Katholieke Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving zowel dichtbij als veraf’.

Wat is Caritas?

Een Caritas Instelling geeft aandacht, hulp en zorg aan mensen die in een moeilijke (financiële) situatie verkeren en geen mogelijkheid meer zien om hun problemen zelf op te lossen. De leden van het Caritas bestuur bepalen in overleg met degene die hulp zoekt wat in hun situatie de beste oplossing is.

Wat betekent dat concreet?

In het leven van iedere mens doen zich op enig moment onverwachte gebeurtenissen voor. We kunnen te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, het overlijden van een dierbare, echtscheiding, onvoorziene kosten die het inkomen te boven gaan… enzovoorts.

Mensen weten soms de weg naar de juiste instanties niet te vinden of men kan geen beroep meer doen op algemene voorzieningen. Onze Caritas instelling ziet het als haar taak om mensen juist dan te ondersteunen. Dit doen we, vanuit de geloofsgemeenschap, door een luisterend oor te bieden, mee te zoeken naar oplossingen en door, incidenteel en op beperkte schaal, financiële ondersteuning te bieden.

Heeft u een hulpvraag, of kent u iemand?

Als andere instanties niet meer kunnen, mogen of willen helpen, bestaat nog altijd de mogelijkheid een beroep te doen op de Caritas. Na een melding, rechtstreeks, via een lid van het Pastorale team of via een medeparochiaan, mondeling, of via e-mail caritas@separochie.nl  zullen we contact opnemen met de hulpvrager en samen bekijken of, en op welke manier, we iemand van dienst kunnen zijn.

Onze missie

Als Caritas bestuur zijn we nog volop in ontwikkeling. Kijken we vooruit naar wat we nog kunnen en willen bereiken, maar ook met hele belangrijke aandachtspunten zijn we bezig. Samenwerken, krachten bundelen met de bestaande werkgroepen ‘Diaconie’ en ‘Kerk en samenleving’. Maar ook contacten maken met andere organisaties met dezelfde ‘missie’ binnen de zes parochiekernen, kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We denken na over caritas projecten binnen en buiten de St. Elisabethparochie.  En we gaan leuke acties bedenken om geld in te zamelen. En zeker niet onbelangrijk onderzoeken hoe we zorgen dat we gevonden worden door degenen die ons hard nodig hebben. En daarbij kunt u ons helpen!

‘Help ons mensen helpen!’ 

PCI, Caritas, altijd discreet,

Helpt waar nodig,

Indien nodig snel in actie.

Bankrekening

NL35RABO 0194 3944 09  t.n.v. Caritas Sint Elisabethparochie
ANBI : 824248363

Het bestuur

Het bestuur van de PCI bestaat uit: Truus van Dun (voorzitster), Annie de Waard (secretaris), Floris Hovers (lid). Bijstand vanuit het pastoraalteam wordt door pastoor F. Ceriani gedaan of namens hem door Cinthia van den Biggelaar (lid van pastoraalteam).

Per 1-1-2024 is de positie van penningmeester vacant. Daarom is de PCI dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Meer info, a.u.b. schrijven naar: info@separochie.nl