Vormselviering Sint Elisabethparochie 15 november 2019

Vrijdag 15 november ontvingen 23 kinderen van de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen, het sacrament van het vormsel in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerk te Hank. Op 24 september was de eerste bijeenkomst voor de jongeren ter voorbereiding op het vormsel. Bijeenkomsten onder leiding van de pastores Ceriani en Waas en dames van de werkgroep met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad. In de zes bijeenkomsten werden de jongeren voorbereid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. De bijeenkomsten hadden krachtige thema’s, zoals ‘De Helper’, ‘Contact’, ‘Missie’, ‘Vuur’, ‘Ik geloof’ en ‘Uitdragen’. Bij het project horen ook 6 bewaarkaarten met daarop de katholieke basics: de zeven sacramenten, het Onze Vader, de tien geboden, de gave van de heilige Geest, de Geloofsbelijdenis en de zeven werken van barmhartigheid. Pastoor Ceriani vulde het project aan met verschillende gebeden, en een moment van boete en verzoening voor alle jongeren voor aanvang van de generale repetitie. Ook waren in het voorbereidingstraject twee zondagvieringen opgenomen en ‘Het Lopend Vuurtje’ de bisdom dag voor de vormelingen. 15 november was de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen de hoofdcelebrant tijdens de feestelijk vormselviering waar ook het hele pastorale team; Pastoor Federico Ceriani, Diaken Egbert Bornhijm, Diaken Wim Tobé, Pastoraal werker Kees Waas mee voorgingen om dit bijzondere moment met de vormelingen uit de zes verschillende parochiekernen te delen en te vieren. Na het welkomstwoord werd de viering ingeleid door een vormeling met de woorden: “Vormen – gevormd worden – zich vormen – vorm krijgen. Het sacrament van het Heilige Vormsel heeft met dit alles te maken. We worden groter, we veranderen....

Palmpasen. Kleuterkerk, in de Sint Elisabethparochie

Zaterdag 13 april jl. waren er weer twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabethparochie. Pastor Kees Waas opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Waarna we het danklied zongen. Tijdens het lied “kijk eens aan” werd met behulp van Gerda de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos. Alle kinderen vinden het altijd ontzettend leuk, om erachter te komen of dat ze kunnen voelen wat we deze keer in de doos verstopt hebben. Hierna las Yvonne voor uit het boekje ‘Opa Knoest en het paasverhaal’. Opa Knoest ging met zijn kleinkinderen palmpaasstokken maken. Opa had op tafel al wat materiaal klaar gelegd, palmtakjes, een broodhaantje en twee stokken waar hij een kruis van maakte, en gaf zijn kleinkinderen hier uitleg over. Ook Willy had gezorgd dat deze drie (palmtakje, broodhaantje en kruis) aanwezig waren, en zo kon Pastor Kees Waas tijdens het verhaal deze laten zien en wat extra uitleg geven. Het knutselmoment, Willy had verse scharreleitjes hardgekookt en de kinderen mochten deze eitjes een gezichtje geven. Natasja las nog een kort kindergedichtje voor, waarna gezamenlijk het Wees gegroet Maria werd gebeden. Na het uitblazen van de vier kaarsjes, sloten we de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers. Voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een stukje van het broodhaantje en een paasspekje. Ook kregen de dopelingen van afgelopen jaar (2018) hun doophartje mee naar huis. DANKJEWEL, dat jullie er waren. Graag tot 12 oktober de volgende kleuterkerk!...

Kerst Kleuterkerk, in de Sint Elisabethparochie.

Zaterdag 22 december 2018 was er speciaal voor de allerjongste uit de Sint Elisabethparochie twee kerst kleuterkerkvieringen. Pastor Kees Waas is de vaste voorganger bij deze kleuterkerkvieringen. Een bekend en vertrouwd gezicht voor de bezoekertjes. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een gebed. Waarna we het danklied zongen met de kinderen. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, deze keer hadden de dames van de kleuterkerk er iets ingestopt dat heel moeilijk te voelen was. Ook deze keer wisten de kinderen te vertellen dat er een klokje in de doos zat, maar niet zomaar een klokje! Hierna ging de pastor een tocht maken met de kinderen, op zoek naar Maria en Jozef. Hij vertelde over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria, over de tocht die Jozef en Maria moesten maken en het onderdak dat ze vonden in het kleine kerststalletje alwaar kindje Jezus werd geboren. Zo vertelde de pastor het hele kerstverhaal en de kinderen volgde hem op de voet. Het knutselmoment was deze keer een kerstklokje versieren. Natasja las nog een kerstgebedje voor. Waarna gezamenlijk het weesgegroet Maria werd gebeden. Onder het toeziend oog van Gerda werden de vier kaarsjes uitgeblazen. De viering sloten we af waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Na de viering was het tijd voor wat lekkers voor alle kinderen. Zij kregen nog een bekertje ranja met een kerst traktatie. Dankjewel dat jullie er waren. We wensen jullie een gelukkig nieuwjaar! Tot de volgende kleuterkerk! Onze trouwe kleuterkerk fotograaf Michiel Broek heeft...

informatieavond gebouwenplan voor onze parochie maandag 20 maart 2017

Aan alle parochianen In 2015 is het parochieplan voor de komende jaren vastgesteld door parochiebestuur, pastoraal team en bisdom. In vervolg op dit plan heeft het parochiebestuur – mede op verzoek van de bisschop – een gebouwencommissie ingesteld teneinde ook een gebouwenplan voor onze parochie te ontwikkelen. Deze commissie heeft april 2016 een concept-gebouwenplan uitgebracht onder de titel: ‘Ontmoeting in geloven, Geloven in ontmoeting’. Met enige aanpassingen door het parochiebestuur is dit plan vervolgens aangeboden aan de bisschop. Mgr. Liesen heeft op basis hiervan in een gesprek met het bestuur een besluit genomen over de kerkgebouwen in onze parochie voor de komende jaren. Dit besluit is vervolgens opnieuw onderwerp van gesprek binnen het bestuur en het pastoraal team geweest en werd op onderdelen nog wat verfijnd (december 2016 en januari 2017). Onlangs zijn de leden van alle parochiekerncommissies (PKC’s) hierover geïnformeerd. Parochiebestuur en pastoraal team leggen dit besluit nu aan alle parochianen voor. Maandag 20 maart a.s. worden alle parochianen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het gebouwenplan voor onze parochie zoals dit er nu ligt. U bent van harte welkom om van de inhoud kennis te nemen tijdens een informatieavond in de H.Gertrudiskerk, aan de Venestraat in de parochiekern Geertruidenberg. Aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken. In verband met de catering en andere ‘huishoudelijke voorzieningen’ vragen wij u, indien u voornemens bent tijdens deze avond aanwezig te zijn, u aan te melden bij onze teamassistente (teamassistente@sintelisabethparochie.nl of                0162-511551 – ma en do). Natuurlijk blijft u ook zonder aanmelding welkom,...

Bloemen voor Maria

Op 15 augustus viert de kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.In onze Sint Elisabethparochie is er één parochieviering  en wel in de kerk, die de naam draagt van dit feest: te Raamsdonksveer. De Eucharistieviering zal zijn om 7 uur ‘s avonds. Op veel plaatsen is het gebruik om naar deze viering kruiden en of bloemen mee te nemen – in welke vorm dan ook. Bloemen en kruiden brengen geneeskracht voor mensen en laten ons de goede geur ervaren van een toekomst waaraan Maria reeds deel heeft.  Voorafgaande aan de viering kunnen de kruiden en bloemen op de communiebank nabij het Mariabeeld worden neergelegd. Tijdens de viering worden deze bloemen en kruiden gezegend. Na de viering kan men deze weer mee naar huis nemen of de bloemen achterlaten, welke dan een plaats krijgen bij de beeltenis van Maria. Het pastoraal team nodigt ieder van harte uit om aan deze feestelijke parochieviering deel te...