John v.d. LaerNamens het pastoraal team en het parochiebestuur van de Sint Elisabethparochie mag ik u de volgende mededeling doen.

Pastor Van der Laer is priester van het bisdom Rotterdam. Met instemming van de bisschop van Rotterdam, mgr. dr. J.H.J.van den Hende, is hij de afgelopen periode beschikbaar geweest voor het bisdom Breda. Vanaf 1 mei 2013 is pastor John van der Laer werkzaam in het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie voor 60% van de arbeidstijd. Daarnaast is hij voor 40% van de arbeidstijd projectleider van het project Seniorenpastoraat in de Vijf Heiligen Parochie in Made. Zowel dit project als zijn benoeming in onze parochie loopt per 1 maart 2015 af.

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat met instemming van de bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, pastor John van der Laer ook de komende drie jaar verbonden zal blijven aan ons pastoraal team. Bisschop Liesen heeft na overleg met pastor Van der Laer, waarnemend pastoor Schoenmakers en het parochiebestuur besloten dat zijn benoeming als parochievicaris voor de Sint Elisabethparochie verlengd zal worden tot 1 maart 2018. Pastor Van der Laer zal volledig beschikbaar komen voor onze parochie.

Als pastoraal team en parochiebestuur zijn we blij met deze voortgaande benoeming. We hebben pastor Van der Laer leren kennen als een kundig pastor en een gewaardeerde collega. Het is goed dat we met deze nieuwe benoeming weer voor de volle 100% een priester in ons team kunnen verwelkomen. Vincent Schoenmakers zal vooralsnog de waarnemend pastoor van de Sint Elisabethparochie blijven.

We wensen pastor John van der Laer Gods zegen en alle goeds toe.