4e en 5e bijeenkomst Eerste Communie voorbereiding

4e kinderbijeenkomst donderdag 9 maart. Thema: de poort van de gedroogde tranen. Aan het begin van deze bijeenkomst mocht Jasmijn het Onze Vader voorbidden. Alle andere kinderen deden erg hun best om goed en gelijktijdig met haar mee te bidden. Esther las het verhaal voor De vrouw die Jezus kuste. Over Maria die door de mensen een slechte vrouw gevonden wordt en over hoe zij moed verzamelde om toch Jezus te bezoeken in het huis van Simon een tempelleraar. Maria begon toen ze Jezus zag te huilen en haar tranen drupte op de voeten van Jezus. Met haar haren droogde ze zijn voeten. Ze kuste ze droog met haar lippen, met zalf uit haar kruikje wreef ze zijn voeten warm. Een wonderlijk verhaal, Maria ging naar huis en Jezus had haar al haar fouten vergeven. Iedereen maakt fouten en als we die elkaar niet kunnen vergeven dan kunnen we ook niet van elkaar houden. Maria stelde deze bijeenkomst de vragen over het verhaal, en ging zo met de kinderen dieper in op het Bijbelverhaal. De drie groepjes communicanten gingen naar het land van God en deze keer door de poort van de gedroogde tranen. Ieder kreeg een briefje waarop ze iets mochten schrijven wat ze een keertje fout hebben gedaan en hoe ze dit weer goed zouden willen/kunnen maken. Deze briefjes werden opgerold en in de boom der verzoening gehangen.. Hierna werden alle knutselwerkjes die nog niet af waren eerste afgemaakt en daarna werd begonnen met het versieren we een onderzetter met wol… En tot slot kwam kinderkoor Tinter o.l.v. Floris in de kerk met de a.s. communicanten zingen.....

Pastorale brief Mgr. J. Liesen: “Wordt andere mensen, met een nieuwe visie”.

“Wordt andere mensen, met een nieuwe visie”. Met deze titel is afgelopen weekend een pastorale brief van Mgr. Liesen verschenen. De bisschop schrijft zijn brief na zijn eerste lustrum als bisschop van Breda (2012-2017). “De reden voor deze terug- en vooruitblik is niet louter de verstreken tijd”, schrijft de bisschop in zijn brief. “De situatie van het bisdom, en van alle bisdommen in Nederland, is er een van grote veranderingen en er is behoefte aan een visie om zich te oriënteren op de toekomst”. De Kerk heeft te maken met grote, getalsmatige veranderingen. Maar we leven ook in een veranderend tijdvak, schrijft de bisschop. Daarom is het motto van de brief, dat is ontleend aan de brief van Paulus aan de christenen van Rome: Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. In de brief reikt de bisschop daarvoor drie stappen aan: de persoonlijke relatie met God, de bewuste keuze om gelovig in de wereld te staan, de betrokkenheid op de ander. U bent van harte uitgenodigd om de brief te lezen. Achterin de kerk vindt u enkele kopieën. De brief is ook gepubliceerd op de website van het bisdom:...

informatieavond gebouwenplan voor onze parochie maandag 20 maart 2017

Aan alle parochianen In 2015 is het parochieplan voor de komende jaren vastgesteld door parochiebestuur, pastoraal team en bisdom. In vervolg op dit plan heeft het parochiebestuur – mede op verzoek van de bisschop – een gebouwencommissie ingesteld teneinde ook een gebouwenplan voor onze parochie te ontwikkelen. Deze commissie heeft april 2016 een concept-gebouwenplan uitgebracht onder de titel: ‘Ontmoeting in geloven, Geloven in ontmoeting’. Met enige aanpassingen door het parochiebestuur is dit plan vervolgens aangeboden aan de bisschop. Mgr. Liesen heeft op basis hiervan in een gesprek met het bestuur een besluit genomen over de kerkgebouwen in onze parochie voor de komende jaren. Dit besluit is vervolgens opnieuw onderwerp van gesprek binnen het bestuur en het pastoraal team geweest en werd op onderdelen nog wat verfijnd (december 2016 en januari 2017). Onlangs zijn de leden van alle parochiekerncommissies (PKC’s) hierover geïnformeerd. Parochiebestuur en pastoraal team leggen dit besluit nu aan alle parochianen voor. Maandag 20 maart a.s. worden alle parochianen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het gebouwenplan voor onze parochie zoals dit er nu ligt. U bent van harte welkom om van de inhoud kennis te nemen tijdens een informatieavond in de H.Gertrudiskerk, aan de Venestraat in de parochiekern Geertruidenberg. Aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken. In verband met de catering en andere ‘huishoudelijke voorzieningen’ vragen wij u, indien u voornemens bent tijdens deze avond aanwezig te zijn, u aan te melden bij onze teamassistente (teamassistente@sintelisabethparochie.nl of                0162-511551 – ma en do). Natuurlijk blijft u ook zonder aanmelding welkom,...