Aanmelden tienergroep; klik hier

Wijziging vieringenrooster kern Woudrichem

Geplaatst op 06-06-2024 door Cinthia van den BiggelaarAanpassingen vieringen binnen de Parochiekern Woudrichem

Geachte parochianen,

Wij willen u tijdig informeren over een belangrijke wijziging in ons liturgisch schema voor de parochiekern Woudrichem die vanaf september 2024 zal ingaan. Deze melding is vorige week naar de ons bekende e-mailadressen van de kern Woudrichem gestuurd en afgelopen zondag in de kerk na de viering voorgelezen. Thans willen we, ook langs deze weg, de belangrijkste punten benoemen en met u delen.

Sinds enige jaren zijn er in Nederland minder gelovigen dan ongelovigen. De Kerken in Nederland lopen daarom in snel tempo leeg. Dit geldt ook voor de Kerken van ons Bisdom. Deze leegloop gaat gepaard met enerzijds een teruggang in de beschikbaarheid van priesters en diakens en anderzijds een ernstige daling van binnenkomende gelden hetgeen een zware wissel trekt op bijvoorbeeld de mogelijkheden om het benoemde personeel te behouden of het noodzakelijke onderhoud van de verschillende gebouwen uit te voeren.

Het mag geen verrassing zijn dat een en ander heeft geleid tot financiële tekorten op de jaarlijkse exploitatie. Ter illustratie: de Sint Elisabethparochie heeft sinds 2019 een jaarlijks tekort van meer dan een € 100.000,– hetgeen heeft geleid tot een intering van het opgebouwde vermogen. Binnen deze context heeft de Elisabethparochie de afgelopen jaren een herstructurering in gang gezet en daarbij reeds moeilijke keuzen moeten maken. In 2020 werd de Kerk in Geertruidenberg verkocht en werden de vieringen voortgezet in een kleine kapel bij het gebouw De Steur. Helaas hebben we deze vieringen afgelopen december zoals te zijner tijd gemeld moeten beëindigen. Voor de kern Dussen hebben we vorig jaar moeten besluiten om de diensten te halveren naar twee keer per maand.

Tegelijkertijd met deze herstructurering zal de komende jaren op het pastorale vlak een nieuwe koers worden gevolgd binnen de herschikking van onze pastorale zone. De Sint Elisabethparochie maakt binnen die pastorale zone deel uit van het Bisdom Breda dat leiding geeft, ons stuurt en ons ondersteunt. Als katholieke parochie volgen wij de Bisschop op zijn missie naar nieuwe wegen en verdieping. Sinds een aantal jaren is ons Bisdom bezig een beleid te voeren om, op een zo best mogelijke wijze, het goede voor het Bisdom in het algemeen en voor elke parochie afzonderlijk te behouden. Dit beleid is met name gericht om op een missionaire wijze naar een herbronning van het geloof te komen waarbij de Eucharistieviering centraal staat. Deze richtlijn vraagt, hoe moeilijk die ook mogen zijn, om een ‘pastorale bekering van de parochiegemeenschap’. Hierbij worden per parochie de pastorale activiteiten geleidelijk geconcentreerd in een centrale kern zodat de pastorale zone enige kernen met deze activiteiten zal hebben.

Vanaf september zullen veranderingen in Woudrichem worden doorgevoerd zoals in Dussen vorig jaar en eerder nog in Geertruidenberg. Vanaf die maand zullen de vieringen van Woord en Gebed op de 2de en 4de zondag komen te vervallen zoals ook de Mariaviering op de 5de zondag en andere alternatieve vieringen zoals Taizévieringen. Gemiddeld tweemaal per maand zullen er Eucharistievieringen plaatsvinden.

In de toekomst zullen ook verdere veranderingen moeten worden ingezet bij de andere kernen zoals Hank, Raamsdonk en Raamsdonksveer. Wij hebben begrip dat dit veel teweeg brengt, des te meer wanneer het gaat om iets dat ons dierbaar is zoals een kerkgebouw. Toch is het gebouw niet van onszelf maar eigendom van het Bisdom en als parochianen mogen we het gebruiken volgens de richtlijnen van de Kerk. Binnen de katholieke Kerk zijn we dienstbaar aan haar bepalingen wetend dat er ook met offers en moeilijkheden positief omgegaan kan worden. Positief voor heel de Kerk die wel gebouwen gebruikt maar groeit in het hart van de mensen door bekering tot God en heiligheid.

Wij begrijpen dat de veranderingen moeilijk zijn voor onze parochianen die nog in de kern Woudrichem kerken, maar wij zijn ervan overtuigd dat het centraal stellen van de Eucharistieviering in onze katholieke liturgie ons de mogelijkheid biedt om ons dieper als leerlingen van Christus te verbinden met de essentie van ons geloof naar zijn woorden tijdens het Laatste Avondmaal: “Blijft dít doen om Mij te gedenken!”.
We volgen hiermee ook de visie zoals deze in ons Bisdom uitgedragen wordt.
We hopen u te blijven verwelkomen tijdens de Eucharistievieringen op de 1ste en 3de zondag van elke maand met erna mogelijkheid van broederlijke ontmoeting als christenen in de koffiezaal en in de andere weekenden in een van onze andere kernen binnen onze Elisabethparochie.

Het Pastoraalteam en Kerkbestuur van de Sint Elisabethparochie.