Aanmelden tienergroep; klik hier

Synodaal proces


In oktober 2023- en oktober 2024 komen de bisschoppen uit heel de wereld bijeen in Rome voor de Synode rond synodaliteit in de kerk. Op vele plaatsen en in alle landen is over dit ‘samen-kerk’ proces besproken van hoog tot laag, zowel binnenkerkelijke als daar buiten. Ook in onze parochie zijn zulke gesprekken geweest met jongeren en parochianen rond de thema’s: gemeenschap, participatie en missie.
Van 4-11 februari vond in Praag de Europese bisschoppen conferentie plaats met bisschoppen uit 27 landen.
Een van de deelnemers die namens Nederland bisschop van den Hende begeleidde was, namens de religieuzen ‘onze eigen’ dominicaner pater Richard Steenvoorde, geboren en getogen in Raamsdonksveer.

Het Synodaal proces

Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in 2023. De synode heeft als thema “Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, missie”. Dit drukt een manier uit van gezamenlijk op weg gaan, die kenmerkend zou moeten zijn voor christenen. Het doel van de synode is om de zending van de Kerk verder te verstevigen. Het bisdom Breda is bezig een eigen visie op de toekomst te ontwikkelen, onder het motto ‘missionaire Kerk’. Die visie blijkt voor een belangrijk deel samen te vallen met het thema van de synode.

Vanwege het grote belang van de synode brengt het bisdom Breda in oktober een speciale editie van de nieuwsbrief uit, waarin het synodale proces nader wordt toegelicht. Bisdom Breda raadpleegt de gelovigen voor een ‘synodale Kerk’

Deze speciale editie van de nieuwsbrief kunt u hier onder downloaden  hier downloaden

De Synodale kerk: 5 vragen aan Bisschop Liesen

6 augustus 2022

Wat is een ‘synodale Kerk’ en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? In een reeks persoonlijke interviews gaan de Nederlandse bisschoppen met Katholiekleven.nl in gesprek over belangrijke uitdagingen voor de Kerk. De gesprekken vinden plaats in het verlengde van de diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Bisschop Liesen zegt over synodaliteit en het begin van de Kerk: “Je kunt zeggen dat de Kerk bij Jezus begint. Maar het eerste dat Hij doet is leerlingen roepen. De weg die de Vader hem gegeven heeft, gaat Hij niet alleen, maar met een gemeenschap. De Kerk is dus vanaf het begin, tot in zijn vezels, een synodale Kerk.”

‘Geen nieuwe uitdaging, maar wel onze uitdaging’
De bisschop merkt op dat de Kerk niet als democratie functioneert. Het gaat om de gemeenschap met Christus, waar iedereen bij kan aanhaken. “Het eigene wanneer je je aansluit, is dat er iets met je gebeurt. Je blijft niet dezelfde. Paulus zegt ook: Ik leef niet, maar Christus leeft in mij. Dat is de kern van onze Kerk en vormt ook de uitdaging voor elke generatie. Want je kunt dit niet in een doosje stoppen en doorgeven. Dit is elke generatie opnieuw, elke vrije persoon opnieuw laten ervaren wat dat is. En dat is de grootste uitdaging, dat we dat goed doen. In die zin is het geen nieuwe uitdaging, maar het is wel ónze uitdaging.”

Voor de toekomst van de Kerk hoopt Mgr. Liesen dat we kunnen ervaren wat de Emmausgangers meemaakten. “Brandde ons hart niet”, zeiden zij tot elkaar toen Christus in hun midden was. Bisschop Liesen: “Dat is hoe het begon, de kern. En dat is wat we weer nodig hebben.”

Bisschoppensynode
Op 17 oktober 2021 startte in de bisdommen wereldwijd de diocesane fase van de bisschoppensynode. In elk bisdom vonden op uitnodiging van paus Franciscus gesprekken plaats over onderwerpen en richtvragen die vanuit Rome werden aangereikt. Deze fase stond in het teken van luisteren en dialoog. Voor de zomer van 2022 rondden de Nederlandse bisschoppen het verslag van de gesprekken af. Dat verslag moest meer dan een samenvatting zijn. Als synthese moest het ook onderscheiding zijn. De bisschoppen werden gevraagd met hun diocesane verslag in te brengen “wat kan bijdragen aan de volgende fase van het synodale proces.”

Ad Limina
Aan het eind van dit jaar gaan de bisschoppen op Ad limina bezoek (van 7 tot en met 12 november). In Rome vieren ze samen de eucharistie bij de graven van de apostelen, ze hebben een ontmoeting met de paus en bezoeken diverse dicasteries (‘ministeries’) van de curie. Hoe zien de bisschoppen het ad limina bezoek als een uiting van de synodale Kerk? Ook deze vraag komt in de interviews naar voren.

Het synodaal proces: Het nationaal rapport

Beste mensen,

Na Pinksteren zijn vanuit de zeven Nederlandse bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties afzonderlijk samenvattingen verzameld en tot een collectieve synodale synthese van de Nederlandse kerkprovincie gecondenseerd. De synthese schetst een beeld van de diocesane fase van het synodaal proces in ons land en de uitkomsten daarvan tot nu toe. Op 15 augustus is de nationale synthese naar Rome gestuurd.

Als coördinatoren van het synodale proces in het Bisdom Breda sturen wij u een hyperlink naar dit nationale rapport: zie https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/08/220815-Synodaal-proces-in-Nederland-nationale-synthese-DEF.pdf.

In deel 1 treft u een samenvatting aan van wat gehoord is. Deel 2 omvat een onderscheidende duiding en conclusies. Wij hopen, dat u -met ons- in deel 1 de woorden herkent, die gesproken zijn in de talloze door de heilige Geest geïnspireerde geloofsgesprekken in ons bisdom en door ons zijn samengevat.

In deel 2  lezen we onder meer hoe onze bisschoppen ons in beweging willen brengen tot verandering: “Synodaliteit is een oproep om te veranderen binnen een Kerk in beweging, luisterend naar de Geest. Velen hunkeren naar nieuwe vormen en nieuwe wegen we ons telkens mogen vernieuwen”. En verder: “Christus heeft zijn hand op ieder van ons gelegd. Dat vormt het geestelijk fundament om elkaar vast te houden, te accepteren en een gemeenschap van geloof en liefde te bouwen. In alle verscheidenheid zijn wij, in de kracht van Gods Geest, samen op weg om het Evangelie van Jezus Christus zichtbaar te maken in de wereld van vandaag.”

Met uw inspirerende bijdrage aan deze synthese hopen wij, dat we in ons bisdom gezamenlijk en luisterend naar de Geest op de synodale weg verder mogen gaan.

Met collegiale groeten,

Marita Fennema en  Jaap Klok