LOGO-ST-ELISABETH-faviconDe bisschop van Breda heeft bij schrijven dd. 23 december 2014 met ingang van gelijke datum eervol ontslag verleend aan de Heer John H.M.van Ophoven te Dussen als lid van het bestuur van de Sint Elisabeth-parochie.

John van Ophoven heeft vanaf 2005 voor de parochie Dussen, ressorterend onder de toenmalige Interparochiële Vereniging, veel werk verzet.  Een werkgroep waarvan John kartrekker was maakte een notitie “bouwstenen toekomst pastoraat” als bijdrage voor de ene parochie nieuwe stijl, die men voorbereidde.

Vanaf 1 januari 2012 was John van Ophoven lid van het bestuur van de St. Elisabethparochie. Een tweede bestuurstermijn kwam voor hem in 2014 in zicht.  Ondanks dat hij zich op een aantal punten niet kon vinden in de keuzes die in het parochiebestuur worden gemaakt, heeft hij toch besloten een tweede termijn te aanvaarden waarvoor een benoeming door de bisschop in september 2014 volgde.

In oktober 2014 was er voor mij  als waarnemend pastoor van de parochie en voorzitter van het bestuur aanleiding met John te spreken over de voortgang van de lopende activiteiten en de wijze waarop een en ander verder zou kunnen en dienen te gaan.
Ik heb John verzocht om zijn nieuwe termijn te heroverwegen. John wilde daar zijn tijd voor nemen en heeft met mij na enige tijd  – mondeling en schriftelijk – zijn moverende redenen  gedeeld. Zijn conclusie was dat hij alsnog afziet van een tweede termijn als bestuurslid.   Voor John zijn bovendien de verschillen in visie zo groot,  ook als het gaat om de geloofsge-meenschappen, met name van Dussen, waar John ook voorzitter was van de parochiekerncommissie, dat hij  ook het voorzitterschap niet langer kan en wil  uitoefenen.

John heeft met zijn collega bestuursleden en PKC een zakelijke goede werkrelatie. Daarom heeft hij in overleg de activiteiten, die hij onderhanden heeft in het belang van de geloofs-gemeenschap Dussen en de parochie als geheel inmiddels zorgvuldig afgewikkeld en overgedragen.

Als pastoor en voorzitter van Sint Elisabethparochie heb ik – met instemming van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en John – de bisschop verzocht John ontslag te verlenen.
De bisschop verleent in genoemd schrijven aan de heer John.H.M. van Ophoven eervol ontslag onder dankzegging voor hetgeen hij in deze functie voor de parochie heeft gedaan.

Namens het parochiebestuur,
Pastoor Schoenmakers, voorzitter