Tarieven

Als je in Nederland lid wilt zijn van een vereniging of een club, dan betaal je jaarlijks contributie. Want iedereen begrijpt dat een vereniging alleen kan bestaan als de leden daarvoor de middelen verschaffen.

Ook de Kerk kan alleen bestaan wanneer de leden haar de financiële middelen verschaffen. Samen kerk-zijn kost geld. Het onderhouden van de kerk, de verwarming, de verlichting en de middelen om het vele werk te kunnen doen, worden o.a. betaald uit de parochiebijdrage van de parochianen.

Daarom vraagt de Kerk jaarlijks in januari of u deel wilt nemen aan de Actie Kerkbalans en een parochiebijdrage wilt betalen. Om een gezond financieel beleid mogelijk te maken vragen de Kerken al jarenlang een bijdrage van 1% van het netto besteedbaar gezinsinkomen. De kerk gaat uit van een solidariteitsgedachte: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De opbrengst van de Actie Kerkbalans, vormt tezamen met de inkomsten uit bezittingen en collectes, de belangrijkste bron van inkomsten in de parochie.

Iedere parochiaan wordt gevraagd ten minste 1% van het netto besteedbaar inkomen aan de parochie af te dragen. Voor 2020 is dit bedrag, bij een minimum inkomen, € 122,–. (de tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van het bisdom Breda)

Voor vragen over financiën kunt u terecht bij de penningmeester van de parochie of de kasbeheerders van de parochiekernen.

Tarieven 2020
De tarieven die worden gerekend, zijn gebaseerd op de richtlijnen van het bisdom:

– advies parochiebijdrage per jaar € 122,-
– huwelijk* € 608,-
– uitvaart (incl. avondwake)* € 608,–
– alleen avondwake € 305,-
– jubileumviering € 305,-
– doop, Eerste Communie, heilig Vormsel € 122,– (als u niet bijdraagt aan het parochiefonds)

*Bij uitvaarten en huwelijken worden de kosten van hiervoor genoemde diensten verminderd met de som van de verkregen parochiebijdrage over de laatste drie jaar tot een maximum van het geldende tarief voor uitvaarten en huwelijken.

ANBI

De Sint Elisabethparochie is als onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland een ANBI-instelling, op grond van de groepsbeschikking voor de bisschoppenconferentie van de R.K. kerkprovincie RSIN nummer 823512496. De parochiebijdrage en andere schenkingen en giften aan de parochie zijn daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor een gewone gift geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen. Voor een periodieke gift of schenking geldt deze drempel niet. Het kan dus voordelig zijn om uw parochiebijdrage middels een periodieke gift of schenking te voldoen

Periodieke gift of schenking 
In zo’n geval sluit u een overeenkomst met de parochie waarin u vastlegt dat u gedurende een aantal jaren elk jaar een bepaald bedrag aan de parochie schenkt. Dit bedrag is zonder meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Tot 2014 was hiervoor een notariële akte nodig. Indien de schenker dit wenst, is dit nog steeds mogelijk, maar aan het inschakelen van een notaris zijn kosten verbonden. Daarom geeft de parochie de voorkeur aan een zogeheten ‘onderhandse’ overeenkomst waarvoor de tussenkomst van een notaris niet nodig is.

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, parochiële caritas instellingen (PCI’s) en andere katholieke instellingen.

Openheid en transparantie
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

Klik op de onderstaande link voor de gegevens van de Sint Elisabethparochie zoals ze door het Bisdom zijn verzameld. https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Elisabethparochie.pdf

 

Social Media

facebook_twitter

Archief