Parochiekern Woudrichem

 

Nieuws

 

Kerkgebouw: H. Joannes Nepomucenus
Vissersdijk 15, 4285 AM Woudrichem
E-mail: woudrichem@sintelisabethparochie.nl
Postadres: Vissersdijk 15, 4285 AM Woudrichem
Telefoon: 0183-222 178 (wordt doorgeschakeld naar mobiel)
Geef voor je kerk. Parochiebijdragen IBAN-nummer NL86 RABO 0368 7056 92

VIERINGEN
Zondagochtend 09.15 uur Na de zondagviering is er koffie in de ontmoetingsruimte a/d Hoogstraat 50a te Woudrichem.

EERSTAANSPREEKBARE PASTOR
Kees Waas, pastoraal werker 06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Zij vergadert de eerste maandag van de maand. Vier keer per jaar is er een PKC-plusvergadering, waarbij ook vertegenwoordigers van de werkgroepen aanwezig zijn.

Voorzitter en kasbeheerder
Arie van der Linden 06-26997267 / ablinden@casema.nl

Secretaris
Agnes van Look,
woudrichem@sintelisabethparochie.nl

Lid
Ingrid van Breugel 06-40189158 / i.1960@hotmail.com

Lid
Peter Oostveen 06-26714889 / peter@oostveenfruit.nl

COÖRDINATOR
De coördinator vormt de schakel tussen de pastores, de vrijwilligers en de parochiekerncommissieleden. Ingrid van Breugel 06-40189158 / i.1960@hotmail.com

LEDENADMINISTRATIE
e ledenadministratie wordt in de parochiekern zelf bijgehouden. Parochianen worden geacht zelf de wijzigingen in hun persoonsgegevens en hun gezinssituatie door te geven zoals bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk of geboorte. Als men wil weten welke persoonlijke gegevens in de ledenadministratie opgenomen zijn, kan men contact opnemen, dan kunnen eventuele fouten meteen verbeterd worden.

Contactpersoon:
Joke de Rijk-van Luxemburg 0183-302984 / jokederijk@ziggo.nl

RONDLEIDINGEN KERK
Contacpersoon voor rondleidingen in de kerk is Bert Korterik 06-12922102

PAROCHIEBLAD
Periodiek wordt informatie verzameld vanuit de parochiekern voor het parochieblad. De sluitingsdata voor de kopij staan vermeld op pagina 23.

Contactpersoon kopij:
Debbie van der Plas 0183-443779 / n.plas@wxs.nl

Contactpersoon bezorging:
Robert-Jan Boogaard 06-30706277  / robert83@ziggo.nl

MEDEDELINGENBLAD
Naast het parochieblad is het actuele nieuws uit de parochiekern te vinden in het wekelijkse Mededelingenblad. Dit ligt ieder weekend achter in de kerk. Het blad kan op verzoek ook naar uw e-mailadres worden gestuurd. Kopij en berichten kunnen iedere week worden opgegeven en wel vóór woensdagavond 19.00 uur.

Contactpersoon:
André Bull redactiewoudrichem@sintelisabethparochie.nl

GEBEDSINTENTIES

Gebedsintenties kunnen opgeschreven worden achter in de kerk, voor aanvang van de viering.

KOSTERS

De kostertaken worden verzorgd door een roulerend aantal tweetallen. De eerst aansprekende kosters zijn:

Bets en Ton Kuis
0183-302104 / ton.kuis@gmail.com

of de coördinator vanuit de PKC Woudrichem:

Ingrid van Breugel
06-40189158 / i.1960@hotmail.com

MISDIENAARS
Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan en die als misdienaar mee willen helpen tijdens de vieringen, kunnen zich aanmelden. Vanaf 8 jaar is iedereen welkom.

Contactpersoon:
Annemiek van der Linden
06-38894367 / lindenhulsbosch@casema.nl

LECTOREN
Het om beurten voorlezen van de lezingen en gebeden door de lector en de voorganger maakt dat de viering afwisselend is om naar te luisteren. Ook biedt de lector ondersteuning bij het uitreiken van de communie.

Contactpersoon:
Annemiek van der Linden
06-38894367 / lindenhulsbosch@casema.nl

VRIJWILLIGE VOORGANGERS
Er zijn drie groepen actief die met regelmaat woord- en communievieringen verzorgen. De groep komt vooraf bij elkaar met een pastor om een thema uit te werken en gebeden en liedjes uit te zoeken. Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan. Men hoeft niet meteen mee voor te gaan tijdens een viering.

Contactpersoon:
Agnes van Look-Dickhoff
0183-302340 / agnes@vanlook.nl

KLEUTERKERK
Driemaal per jaar is er op zaterdagmiddag een kleuterkerkviering voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. De bedoeling is om de kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met de kerk. Deze kleuterkerkviering in de kerk van Hank is bedoeld voor de kinderen uit de parochiekernen Woudrichem, Hank en Dussen.

Contactpersoon:
Gerda de Laat
06-22135177 / gerda@vanhultenbv.nl

KINDERKERSTFEEST
Met Kerstmis vieren we een speciaal kerstfeest voor alle kinderen in een gezinsviering. Om dit feest samen voor te bereiden komen we op een paar zondagen voor Kerstmis bij elkaar. Deze kerstviering is met name bedoeld voor jonge kinderen, maar oudere kinderen zijn ook welkom.

Contactpersoon:
Joyce Schuilenburg
0183-441931 / j.schuilenburg@gmail.com

KOOR
Sinds februari 2014 heeft de parochiekern Woudrichem/Sleeuwijk weer een koor met als dirigente Ria van Schaik. De wekelijkse repetities zijn op maandagavond van 20.00- 22.00 uur in de kerk van Woudrichem. Het koor zingt tijdens de vieringen op de eerste zondag van de maand om 9.30 uur in Woudrichem en op hoogtijdagen. Indien mogelijk is het koor bereid tijdens een huwelijksviering of uitvaart de zang te verzorgen.

Contactpersoon:
Thérèse van Bueren
0183-511798 / theresevanbueren@hotmail.com

MUZIKALE BEGELEIDING
Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk iedere viering muzikaal te laten begeleiden. Daarvoor kan een beroep gedaan worden op enkele personen. Ieder die als organist(e) of pianist(e) zo nu en dan bereid is een viering te begeleiden is welkom. Vanuit het parochiebestuur bestaat de mogelijkheid tot verdere scholing.

Contactpersoon:
Truus Paap
0183-301624 / theo@paapadvies.nl

 

KINDERCATECHESE
In het schooljaar worden bij voldoende belangstelling twee blokken kindercatechese georganiseerd. Deze zijn bestemd voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Elk blok beslaat 4 zondagochtenden van 9.15-10.45 uur. Alle kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Als men geen uitnodiging heeft ontvangen kan men contact opnemen.

Contactpersoon: vacature

JONGERENCATECHESE
In het schooljaar worden bij voldoende belangstelling twee blokken catechese georganiseerd van vier zondagen. Alle jongeren vanaf het voortgezet onderwijs krijgen voor het einde van de zomervakantie een uitnodiging. Als men geen uitnodiging ontvangen heeft, maar wel interesse om zinvol en gezellig bezig te zijn, kan men contact opnemen.

Contactpersoon: vacature

BIBLIODRAMA
Religieuze en andere verhalen in beweging’ Bibliodrama is spelenderwijs verhalen verkennen en geloof verdiepen. Onder deskundige leiding stappen deelnemers in een verhaal waarbij ieder zijn of haar eigen unieke inbreng heeft. Verhalen komen zo tot leven. Deelnemers verkennen zo niet alleen het verhaal, maar vooral ook zichzelf, de ander, de wereld of een specifieke situatie. Er is aanbod van bibliodrama-avonden vanuit de parochie, maar op verzoek van groepen enz. is ook mogelijk.

Contactpersoon: Toine Korthout, bibliodramabegeleider
0183-302651 / info@bibliodrama.eu

KERK-ANDERS
Kerk-anders is een gezamenlijk initiatief van beide PKN kerken in Sleeuwijk waar wij als parochiekern mee samen-werken. Er wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarin geloven, spiritualiteit, filosofie, kunst, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit een plaats hebben. Eén van de doelen van de werkgroep is mensen binnen en buiten onze kerken te bereiken, dus vooral een ontmoetingshuis te zijn, waar hoofd, hart en handen een belangrijke plaats krijgen.
In hun jaarlijkse programmaboekje schreven zij…`De contacten met onze katholieke geloofsgenoten vanuit de Elisabethparochie lopen prima…’ Dit geldt ook voor onze deelname aan het Platform Sleeuwijk waarin zes kerken in het dorp samen optrekken. Naast gezamenlijke flyers rondom Kerstmis en Pasen is er een oecumenische viering en zijn er vespers in de Week van de eenheid van de Christelijke Kerken.

Contactpersoon: Rien van de Kreeke
0183-302245 / mkreeke@gmail.com

 

 

DOPEN
Een aantal keren per jaar wordt er gedoopt. Aanmelden hiervoor kan bij de teamassistente: 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De Eerste Communiecatechese richt zich op kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Aan de hand van het project ‘Door de poort’ worden de kinderen en hun ouders voorbereid. Afhankelijk van het aantal kinderen worden de voorbereidingen al dan niet samen gedaan met de parochiekernen Hank en Dussen.

Contactpersoon: vacature
Nu: Kees Waas, pastoraal werker
06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

HEILIG VORMSEL
Het is gebruikelijk dat het vormsel wordt toegediend aan kinderen van groep 8 van de basisschool. De voorbereidingen en de viering zijn gezamenlijk met de vormelingen uit de parochiekernen Hank en Dussen.

Contactpersoon: Kees Waas, pastoraal werker
06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

HUWELIJK EN HUWELIJKSJUBILEUM
Heeft u het voornemen een kerkelijk huwelijk te sluiten, of wilt u een kerkelijke viering bij een jubileum, neem dan contact op met de teamassistente: 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

ZIEKENZALVING EN ZIEKENZEGEN Als een zieke of oudere de ziekenzalving of ziekenzegen wil ontvangen, kan contact worden opgenomen met de coördinator.

Contactpersonen:  Jeanne Olsthoorn 06-51321138 / jeanneco@xs4all.nl en Ingrid van Breugel 06-40189158 / i.1960@hotmail.com

AVONDWAKE EN UITVAART
Wanneer wordt gekozen voor een kerkelijke uitvaart zal in overleg met de uitvaartondernemer de uitvaart en/of avondwake geregeld worden

Contactpersoon:  Jeanne Olsthoorn 06-51321138 / jeanneco@xs4all.nl en Ingrid van Breugel 06-40189158 / i.1960@hotmail.com

WERKGROEP ZORG VOOR ELKAAR, IN LIEF EN LEED.
Kerk zijn is meer dan alleen naar de kerk gaan. Kent u iemand die een kaartje, bloemetje of bezoekje op prijs stelt of nodig heeft? Geef dit dan aan ons door, want alleen samen zijn wij kerk.
Ook nieuwe parochianen willen wij van harte welkom heten.

Contactpersoon werkgroep: Conny van Deursen
0183-309404 of 06-47394942

Contactpersoon PKC: Ingrid van Breugel
06-40189158

KERK EN SAMENLEVING
Deze werkgroep houdt zich binnen de parochiekern bezig met het aanbieden van achtergrondinformatie over onderwerpen in de samenleving die de aandacht van de kerk behoeven. Men kan daarbij denken aan de diaconale activiteiten van de parochie en het bisdom. Deze informatie wordt verstrekt door middel van publicatie in het parochieblad, het wekelijkse Mededelingenblad en door middel van de prikborden in de kerken.

Contactpersoon: Peter Oostveen
06-26714889 / peter@oostveenfruit.nl

WERKGROEP ONDERHOUD GEBOUWEN
Deze werkgroep stelt zich ten doel de kerkgebouwen in Sleeuwijk en Woudrichem zo goed mogelijk te onderhouden. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd: timmerwerk, schilderwerk, loodgieterswerk, elektrotechnisch onderhoud en onderhoud van de tuinen.

Contactpersoon: Jan Beemster
0183-302441 / j.s.jbeemster@freeler.nl

Agenda

 

 

Adres

Postadres:
Vissersdijk 15
4285 AM  Woudrichem