Parochiekern Raamsdonk

 

Nieuws

Eerste Heilige Communie 2021

Eerste Heilige Communie 2021.

De data voor de Eerste Heilige Communievieringen 2021 zijn bekend!
Voor de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg (Dongemondregio) is er één communieviering op 13 juni 2021.
Voor de parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank (Altenaregio) ook één communieviering, op 6 juni 2021.
De catechesebijeenkomsten als voorbereiding zullen gezamenlijk plaats vinden.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar:   st.elisabethp.eerstecommunie@gmail.com

Kerkgebouw: H. Bavo
Kerkplein 1, 4944 XD Raamsdonk
E-mail: raamsdonk@sintelisabethparochie.nl
Geef voor je kerk. Parochiebijdragen IBAN-nummer NL34 RABO 0143 0044 09

Parochiecentrum: Kerkplein 1, 4944 XD Raamsdonk
open: woensdag 10.00-11.30 uur
0162-512636 b.g.g. 06-20842250

VIERINGEN
Zondag 9.30 uur
Om de week is er koffie na de viering.

EERSTAANSPREEKBARE PASTOR
Federico Ceriani, priester
06-17611528 / pastoor@sintelisabethparochie.nl

PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Vergadert één keer per maand.

Voorzitter
vacature

Secretaris
Marlies Boons
0162-522074 / j.boons@casema.nl

Kasbeheerder
Peter Boons
0162-514443 / raamsdonk@sintelisabethparochie.nl

Lid
Mia van Strien
0162-511730 / miavanstrien@hetnet.nl

Lid
Marieke de vetter
0162-518518  / mariekedevetter@gmail.com

Lid
Jan Boons
0162-512851

COÖRDINATOREN
De coördinatoren vormen de schakel tussen de pastores, de vrijwilligers en de parochiekerncommissie.

Mia van Strien
0162-511730 / miavanstrien@hetnet.nl
Marlies Boons
0162-522074 / j.boons@casema.nl

Coördinatorentelefoon: 06-20842250

LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie wordt per parochiekern bijgehouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar wijzigingen in persoonsgegevens zelf doorgeeft aan de contactpersoon van de ledenadministratie.

Contactpersoon: Huub Oome
0162-515441 / hpamoome@gmail.com

PAROCHIEWACHT

Contactpersoon: Gon van Dongen-Kamp
0162-520683 / gonvandongen@hetnet.nl

PAROCHIEBLAD
 Periodiek wordt informatie verzameld vanuit de parochiekern voor het parochieblad. De sluitingsdata voor de kopij staan vermeld op pagina 3.

Contactpersoon: Willian van Kakerken
0162-514887 / klokje@sintelisabethparochie.nl

KLOKJE
Iedere week, behalve in de vakanties, verschijnt er een Klokje. De gegevens hiervoor komen meestal per e-mail binnen. Gebedsintenties en parochieagenda zijn vaste onderdelen. Een veertigtal kinderen brengen de Klokjes iedere vrijdag na schooltijd rond.

Contactpersoon: Willian van Kakerken
0162-514887 / klokje@sintelisabethparochie.nl

Klokje gebedsintenties
Gebedsintenties komen wekelijks in het Klokje. Indien deze niet op tijd opgegeven zijn, worden ze wel gelezen in de viering.

Contactpersoon: Mia van Strien-Rekkers
0162-511730 / miavanstrien@hetnet.nl

KOSTERS

Kosters zondag

Contactpersoon: Adriaan de Jongh
0162-514317 / adriaandejongh.raamsdonk@planet.nl

Kosters rouw en trouw

Contactpersoon: Piet van Dongen
0162-520683 / gonvandongen@hetnet.nl

ACOLIETEN

Acolieten bij eucharistieviering

Contactpersoon: Adriaan de Jongh
0162-514317 / adriaandejongh.raamsdonk@planet.nl

Acolieten bij uitvaarten

Contactpersoon: Ad van Velthoven
0162-512179 / theavanvelthoven@ziggo.nl

COLLECTANTEN
Doorgaans is er 1 collecte. Bij een 2e collecte of verwachte drukte wordt een extra collectant ingezet.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe contactpersoon.

LECTOREN
Deze groep bestaat uit 6 personen. Zij vervullen een ondersteunende taak bij de vieringen door o.a. het lezen van verschillende gebeden en het assisteren bij het uitreiken van de communie. Een paar keer per jaar hebben zij een overleg met de pastor.

Contactpersoon: Marlies Boons
0162-522074 / j.boons@casema.nl

VRIJWILLIGE VOORGANGERS

Contactpersoon: Nelly de Meijer
0162-516083 / clemensnelly@casema.nl

BIJZONDERE VIERINGEN
Vieringen in de Goede Week, de Bavoviering, kerstviering en de carnavalsviering vallen onder de bijzondere vieringen. Deze worden samengesteld door een aantal vrijwilligers in overleg met de voorganger. De bijbehorende boekjes worden zelf gemaakt.

Contactpersoon: Marlies Boons
0162-522074 / j.boons@casema.nl

KLEUTERKERK
Driemaal per jaar is er op zaterdagmiddag een kleuterkerkviering voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. De bedoeling is om de kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met de kerk. Deze kleuterkerkviering in de kerk van Raamsdonksveer is bedoeld voor de kinderen uit de parochiekernen Raamsdonk, Geertruidenberg en Raamsdonksveer. Ongeveer 2 weken voor de viering ontvangt men een uitnodiging.

Contactpersoon: Natasja van Drunen
0162-519096 / natjohnvandrunen@hotmail.com

SINT BAVOKOOR
Dit koor ondersteunt de volkszang meerdere keren per maand.

Contactpersoon: Nelly de Meijer
0162-516083 / clemensnelly@casema.nl

GELEGENHEIDSKINDERKOOR
Dit koor verzorgt de muzikale omlijsting bij gezinsvieringen, vieringen rondom de Eerste Communie en eventueel bij andere bijzondere vieringen.

Contactpersoon: Marieke de Vetter
0162-518581 / 06-47670602 / mariekedevetter@gmail.com

KOOR BIJ ROUW EN TROUW

Contactpersoon: Nelly de Meijer
0162-516083 / clemensnelly@casema.nl

DOPEN
Aanmelden voor een doop kan bij de teamassistente, 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

DOOPKAARSEN / SCHELPEN MAKEN
De doopkaarsen en schelpen worden beschilderd met de naam en de doopdatum van de dopeling.

Contactpersoon: Nelly Kuysters
0162-512986 / huub.nelly@casema.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
In de parochiekern wordt gewerkt met het communieproject ‘Door de poort’.

Contactpersoon: Ria Boons
tel: 0162-512639 pieterenriaboons@live.nl

HEILIG VORMSEL
Eens per jaar, meestal in november, kunnen kinderen van groep 8 gevormd worden. De vormselvoorbereiding vindt plaats in Raamsdonksveer en de vormselviering vindt bij toerbeurt plaats in Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk.

Contactpersoon: Willy van der Pluijm
0162-512785 / willyvanderpluijm@online.nl

HUWELIJK EN HUWELIJKSJUBILEUM
Heeft u het voornemen een kerkelijk huwelijk te sluiten, of wilt u een kerkelijke viering bij een jubileum? Neem dan contact op met de teamassistente: 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

ZIEKENZALVING EN ZIEKENZEGEN
Als een zieke of oudere de ziekenzalving of de ziekenzegen wil ontvangen, is het verstandig dit tijdig te regelen.

Contactpersoon: Coördinator
06-20842250

AVONDWAKE EN UITVAART
De avondwake wordt verzorgd door 2 geschoolde vrijwilligers, de uitvaart door een pastor of lekenvoorganger.

Contactpersoon: Coördinator
06-20842250

KRUISJES OVERLEDENEN
Bij een overlijden wordt er een houten kruisje gemaakt met de naam, de geboortedatum en de overlijdensdatum van de overledene.

Contactpersoon: Toos de Bont
0162-513041

 

DIACONIE

Contactpersoon: Marlies Boons
0162-522074 / j.boons@casema.nl

EETPUNT PASTORIE
Wekelijks wordt er op de pastorie gekookt voor zo’n 25 gasten. Vele vrijwilligers zorgen voor de boodschappen, het koken, tafeldekken enz. Na afloop ruimen zij alles weer op.

Contactpersoon: Ria Jansen
0162-693200 / jansen.ria@kpnplanet.nl

 

BLOEMENGROEP
Deze werkgroep bestaat uit 12 leden en werkt meestal in groepjes van 2 of 3 personen. Doorgaans staan er bloemen op het altaar en voor de lezenaar. Bij bijzondere gelegenheden wordt de kerk extra versierd.

Contactpersoon: Ad van den Berg
0162-515270 / advandenberg@ziggo.nl

KERK OPEN
Iedere zaterdag vanaf juni tot en met september, is de kerk open van 14.00-16.00 uur. Er is gelegenheid voor een rondleiding en het stellen van vragen.

Contactpersoon: Marcel Heesters
0162-513200 / m.heesters@ziggo.nl

BEGRAAFPLAATS

Begraafplaatsadministratie

Contactpersonen: Marlies Boons en Mia van Strien
06-20842250 / raamsdonk@sintelisabethparochie.nl

Begraafplaatsonderhoud en rouwkamer

Contactpersoon: Piet van Dongen
0162-520683 / gonvandongen@hetnet.nl

Begraafplaats grafdelven

Contactpersoon: Ad van Velthoven
0162-512179 / theavanvelthoven@ziggo.nl

WERKGROEP KERSTSTAL

Contactpersoon: Jo Jansen
0162-512905 / jjansen538@casema.nl

SCHOONMAKEN
Eén keer per maand worden de kerk en sacristie schoongemaakt. Hiervoor is een flinke ploeg vrijwilligers beschikbaar. Eens per jaar worden ook de hoge delen gestoft en tweemaal per jaar het koper gepoetst.

Contactpersoon: Joke Schoenmakers
0162-512597 / joke.schoenmakers.44@gmail.com

Contactpersoon koper poetsen: Thea van Velthoven
0162-512179 / theavanvelthoven@ziggo.nl

Contactpersoon schoonmaken pastorie: Gon van Dongen-Kamp
0162-520683 / gonvandongen@hetnet.nl

VRIJWILLIGERSLIJST
Op deze lijst staan alle vrijwilligers van de parochiekern. Ongeveer één keer per jaar wordt hij geactualiseerd.

Contactpersonen: Mia van Strien en Marlies Boons
06-20842250

Agenda

Adres

Kerkplein 1
4944 XD Raamsdonk
0162-512636 b.g.g. 06-20842250