parochieheader1Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de Sint Elisabethparochie wil ik u de volgende mededelingen doen.

Sinds 1 februari 2012 is pastoraal werkster Alida van Veldhoven werkzaam binnen het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie. Ze is met haar gezin woonachtig in Ossendrecht. Het is gebleken dat de afstand die dagelijks afgelegd moet worden te groot is. Verhuizen naar onze parochie is vanwege haar gezinssituatie geen mogelijkheid. Vandaar dat Alida aan de bisschop gevraagd heeft om een andere benoeming dichter bij huis.

Met ingang van 1 september 2015 zal Alida onze parochie gaan verlaten. Ze wordt per deze datum benoemd in het pastoraal team van de H. Mariaparochie in Etten Leur. Haar taak daar zal naast de algemene pastorale taken liggen op het terrein van ‘Kind en Geloof’. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben begrip voor haar afweging en wensen haar alle goeds in haar nieuwe benoeming.

In onze buurparochie, de Vijf Heiligen Parochie, heeft pastoor Demmers op verzoek van de bisschop een nieuwe benoeming aanvaard. Pastoor Demmers wordt per 15 november pastoor van de zes parochies van de regio Alphen en Gilze.

Dit heeft gevolgen voor het pastoraal team van onze parochie. Bisschop Liesen zou graag zien dat er één pastoraal team komt voor de Vijf Heiligen Parochie en voor de Sint Elisabethparochie samen. De bedoeling is dat de parochies bestuurlijk zelfstandig blijven maar per 15 november 2015 samen één pastoraal team hebben. Daartoe worden in de komende maanden nadere afspraken gemaakt met de pastorale teams en met de parochiebesturen van beide parochies.

Pastor Vincent Schoenmakers, die nu waarnemend pastoor is van onze parochie, is gevraagd om met ingang van 15 november 2015 ook waarnemend pastoor van de Vijf Heiligen Parochie te worden. Dat heeft hij toegezegd. Hij zal met name bestuurlijk actief zijn binnen beide parochiebesturen en leiding geven aan het de ontwikkeling van het ene team voor de beide parochies. Pastoraal werker Han Geppaart van de Vijf Heiligen Parochie zal samen met de leden van ons pastoraal team deel gaan uitmaken van het nieuwe team. In overleg met het bisdom hopen we in de loop van het najaar in het nieuwe team nog een extra beroepskracht te mogen verwelkomen ter (gedeeltelijke) vervanging van pastoor Demmers en Alida van Veldhoven.

Pastor John van der Laer bereidt zich – op verzoek van de bisschop en in nauw overleg met pastoor Vincent Schoenmakers – in de komende tijd voor om in de loop van 2016 de eindverantwoordelijkheid voor onze parochie over te nemen.

Op deze wijze hopen we het pastoraal werk in beide parochies goede voortgang te geven.