parochieheader1Namens het bestuur en het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie  wil ik u de volgende mededeling doen. In de afgelopen tijd is er overleg geweest met het bisdom Breda over de aanvulling van het pastoraal team na het vertrek van pastoraal werkster Alida van Veldhoven.

Omdat ook in onze buurparochie, de Vijf Heiligen Parochie in Made, een vacature was ontstaan door het vertrek van pastoor Demmers is gezocht  naar een full time pastorale beroepskracht voor beide parochies.

We zijn blij u te kunnen melden dat bisschop Liesen voornemens is pastoraal werker Gerard Oostveen per 11 april 2016 te benoemen als pastoraal werker in ons team. Hij zal voor 0.3 fte beschikbaar zijn voor onze parochie. Daarnaast zal hij ook werkzaam zijn voor het pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie in Made voor 0.7 fte. Een gedeelte van zijn tijd zal hij besteden aan het ontwikkelen van projecten voor beide parochies in het kader van het Jaar van Barmhartigheid en de gezinskerk. In de afgelopen weken hebben het team en het parochiebestuur kennis gemaakt met hem. Hij is van harte welkom.

Gerard Oostveen is de afgelopen 27 jaar werkzaam geweest voor de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en de parochie Heilige Geest in Rijen. Hij is 62 jaar en woont met zijn vrouw in Dongen. Op zaterdagavond 9 april om 19.00. uur zal hij gepresenteerd worden door vicaris Paul Verbeek tijdens een feestelijke eucharistieviering in de H. Bernarduskerk te Made.

In november 2015 ontstond een nieuwe vacature door het vertrek van Marc Bollerman. Hierover zijn wij nog met het bisdom in gesprek.

Tevens kunnen we u berichten dat bisschop Liesen op 15 mei 2016, het feest van Pinksteren, pastor John van der Laer zal installeren als pastoor van onze parochie. Hij volgt waarnemend pastoor Vincent Schoenmakers op die de afgelopen jaren met grote inzet leiding gegeven heeft aan het bestuur en pastoraal team. Wij zien uit naar de benoeming van John van der Laer als onze nieuwe pastoor en zijn veel dank verschuldigd aan pastoor Schoenmakers.

Tot slot kunnen wij u tot ons genoegen meedelen dat  – na een aantal maanden afwezigheid – diaken Wim Tobé zijn taak als lid van het pastorale team in onze parochie dezer dagen weer heeft hervat. Naast een aantal diaconale taken zal hij – samen met pastor Van der Laer – bijzondere zorg dragen voor de parochiekern Geertruidenberg. Wij wensen hem een goede herstart.

We hopen op Gods zegen en uw aller inzet om samen met het team en het parochiebestuur in een goede geest verder gestalte te geven aan de onderlinge samenwerking en de verdere opbouw van het pastoraat in onze parochie.

 

foto van pastoraal werker Gerard Oostveen.

gerard_oostveen