Bloemen voor Maria

Op 15 augustus viert de kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.In onze Sint Elisabethparochie is er één parochieviering  en wel in de kerk, die de naam draagt van dit feest: te Raamsdonksveer. De Eucharistieviering zal zijn om 7 uur ‘s avonds. Op veel plaatsen is het gebruik om naar deze viering kruiden en of bloemen mee te nemen – in welke vorm dan ook. Bloemen en kruiden brengen geneeskracht voor mensen en laten ons de goede geur ervaren van een toekomst waaraan Maria reeds deel heeft.  Voorafgaande aan de viering kunnen de kruiden en bloemen op de communiebank nabij het Mariabeeld worden neergelegd. Tijdens de viering worden deze bloemen en kruiden gezegend. Na de viering kan men deze weer mee naar huis nemen of de bloemen achterlaten, welke dan een plaats krijgen bij de beeltenis van Maria. Het pastoraal team nodigt ieder van harte uit om aan deze feestelijke parochieviering deel te...

Tentviering Dussen

Tijdens deze viering zorgde het Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah uit Giessen-Rijswijk voor de muzikale begeleidingen en de koorzang. Pastoraal werker Kees Waas heette iedereen van harte welkom. Anja den Bok vertelde een verhaal voor de kinderen over een man die bij God op bezoek wilde. De man stelde iedere keer zijn bezoek aan God uit omdat hij telkens iemand tegen kwam die hij moest helpen. Maar op zondag kon hij dan toch eindelijk bij God op bezoek. De kinderen mochten in het knutselhoekje een tekening kleuren van ‘buurman en buurman’. Kerkelijk werker Greet Bijl dacht met ons na over het thema ‘Goede Buren’. Zij gebruikte bij haar uitleg een voorbeeld over het verhaal van een trein. Aan het einde van de viering zong Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah nog een prachtige Zegenbede en zongen we elkaar de  ‘Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou…’ toe. Iedereen die deze tentviering mogelijk heeft gemaakt willen we hartelijk bedanken:   De Oranjevereniging van Dussen voor de prettige samenwerking, ook dank aan Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah voor hun prachtige koorzang en fantastische begeleiding van de samenzang. Uiteraard willen we ook pastor Kees Waas en kerkelijk werker Greet Bijl bedanken voor hun positieve bijdrage aan deze prachtige viering. En natuurlijk Els Swart en Annika Boere voor hun inzet in het knutselhoekje, Marloes Wuijten oor de mooie posters en daarnaast natuurlijk iedereen die achter de schermen  zijn of haar steentje heeft bijgedragen bij het tot stand komen van deze viering. We willen u en jullie jongens en meisjes bedanken voor het bezoeken van deze tentviering want zonder bezoekers is er geen tentviering mogelijk. U kunt...

Heb ik jou in je ellende gezien…? Barmhartigheid: woord dat te doen is.

Een project voor wie handen en voeten wil geven aan geloof. Het Jaar van Barmhartigheid dat door paus Franciscus op 8 december 2015 werd ingeluid, heeft overal ter wereld in kerkprovincies, bisdommen en parochies beweging gebracht. Ook bij ons, zij het wat laat, komt het ervan. In de komende maanden september, oktober en november bent u welkom om deel te nemen aan een reeks van bijeenkomsten rondom de werken van barmhartigheid. De Sint Elisabethparochie en de Vijf Heiligen Parochie hebben samen het programma opgesteld. Daarin komen bijbelse verkenningen voor en speelt het verband tussen de bijbelse aansporingen en de actuele sociale en maatschappelijke levensproblematieken een voorname rol. Daarnaast gaan de parochies zich ook spiegelen aan de vraag of er nog meer aandacht kan zijn voor mensen om ons heen. U als gelovige, zoekende mensen krijgt ook alle gelegenheid voor een bezinning op de daadkracht van uw eigen geloof. Elke bijeenkomst (behalve de laatste) wordt in beide parochies aangeboden. In een volgend artikel krijgt u meer informatie over het project. Voor nadere informatie neemt u contact op met Gerard Oostveen, pastoraal werker. Zijn emailadres:...

Foto’s installatieviering pastoor John van der Laer

Hieronder vindt u een selectie van de foto’s gemaakt op Eerste Pinksterdag bij de installatie door Mgr. drs. H.C.M. Lommers van John van der Laer tot pastoor van onze parochie. Vicaris Generaal Lommers verving Bisschop Liesen die helaas vanwege verdrietige omstandigheden in zijn familie niet aanwezig kon zijn.  ...

Lente tijdens kleuterkerkvieringen in de Sint Elisabeth parochie.

Afgelopen zaterdag 23 april waren er weer twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie. De eerste viering was om 16.30 uur in Hank in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk  en de tweede viering was in Raamsdonksveer in de O.L.V. Hemelvaart kerk, om 18.30 uur. Pastor Kees Waas was de voorganger bij de kleuterkerk vieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Hierna zongen we het danklied met de kinderen en sprak de pastor met de kinderen over het thema van de viering “Lente”: tijdens de Lente, wordt de natuur weer groen, gaat alles groeien en bloeien, en komen de mooiste bloemen te voorschijn. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, wat zou er deze keer gezien het thema in de doos zitten? Yvonne las een Bijbelverhaal voor, deze keer het allereerste verhaal uit “mijn eerste Bijbel”: zo begon de wereld. Ook was er weer een knutselmomentje, de kinderen knutselden deze keer een bloem, een narcis. Ondertussen luisterde iedereen naar een Lente liedje: “Weet je dat de Lente komt”. Natasja las nog een kort kindergebedje voor en werd gezamenlijk het Wees gegroet Maria gebeden. De vier kaarsjes mochten weer uitgeblazen worden. We sloten de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers, voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een bloem van chocolade…En de kinderen die afgelopen jaar gedoopt waren kregen hun doophartje mee naar huis. Voor die kinderen was het dus hun allereerste...

Bisschop Liesen gaat voor in installatieviering

Het bestuur van de Sint Elisabethparochie te Raamsdonksveer heeft de eer u uit te nodigen voor de installatie – door Mgr. Dr. J. W. M. Liesen, bisschop van Breda –    van de Zeereerwaarde Heer John van der Laer   tot pastoor van onze parochie, die de parochiekernen omvat: Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Raamsdonk, Hank, Dussen, Woudrichem/Sleeuwijk. De Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van deze installatie zal plaats vinden op zondag 15 mei om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Tijdens deze viering zal tevens het pastorale team voor de parochie worden gepresenteerd. Uw aanwezigheid bij deze viering stellen wij zeer op prijs. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot felicitatie en ontmoeting.   Het bestuur Sint...