Marc BollermanMarc Bollerman, pastoraal werker en teamleider, heeft te kennen gegeven een nieuwe functie te aanvaarden per 1 november 2015. Hij wordt directeur van Stichting Mara, een stichting voor katholiek welzijnswerk in Rotterdam en Den Haag.
Hiermee beëindigt Marc zijn beide parttime functies: bij onze Sint Elisabethparochie en bij het secretariaat van onze kerkprovincie in Utrecht.

Zijn vertrek is ingrijpend voor onze parochie. Hij heeft als teamleider veel betekend voor de overgang van zes geloofsgemeenschappen naar onze ene Sint Elisabethparochie, bij het opstellen en uitwerken van het parochieplan en als eerst-aanspreekbaar pastor in met name de parochiekern Woudrichem.

Het bestuur en pastoraal team heeft reeds contact met het bisdom gelegd om te spreken over de voortgang van het pastoraat in onze parochie, ook gezien het recente vertrek van pastoraal werkster Alida van Veldhoven en de afwezigheid van diaken Wim Tobé. Een en ander wordt ook bezien in het licht van de beoogde samenwerking met de Vijfheiligenparochie.

Op zaterdagavond 31 oktober a.s. om 19.00 uur zullen we in een eucharistieviering te Woudrichem afscheid van Marc Bollerman nemen. U bent daarvoor van harte uitgenodigd

Nu reeds willen bestuur en team Marc dank zeggen voor zijn inzet en toewijding en hem Gods zegen en inspiratie toewensen in zijn nieuwe functie.
Wij vertrouwen op uw gebed, steun en begrip in de komende periode.

Pastoraal team en parochiebestuur
Sint Elisabethparochie