Jonge WORLD SERVANTS uit Sleeuwijk en omgeving

Op zondag 16 juni jl. vierden 9 jongeren met enkele ouders en hun begeleiders de zondagsviering mee in onze kerk H. Joannes Nepomucenus waarin pastor Kees Waas voorging. World Servants is een ideële organisatie op christelijke grondslag voor jongeren vanaf 16 jaar, die tijdens de grote vakantie hun steentje willen bijdragen aan een bouwproject, ergens in de wereld. Info: zie website: https://www.worldservants.nl Onze parochiekern Woudrichem heeft in de afgelopen winter en voorjaar met hen meegeleefd en probeerde te helpen om de benodigde financiële middelen te realiseren. O.a. door vrijwillige donaties, een collecte, maar ook door zelfgemaakte artikelen van hen te kopen met als totale opbrengst bijna € 1.000,-. De jongeren vertelden ons hun persoonlijke motivatie en beloofden na terugkomst de opgedane ervaringen met ons te delen. Van pastor Kees Waas ontvingen de jongeren een zonnebloem met een wenskaart en zongen de kerkgangers hen toe met het lied: Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen met God en Hij zal met je zijn! Namens PKC Woudrichem Conny van...

Palmpasen. Kleuterkerk, in de Sint Elisabethparochie

Zaterdag 13 april jl. waren er weer twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabethparochie. Pastor Kees Waas opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Waarna we het danklied zongen. Tijdens het lied “kijk eens aan” werd met behulp van Gerda de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos. Alle kinderen vinden het altijd ontzettend leuk, om erachter te komen of dat ze kunnen voelen wat we deze keer in de doos verstopt hebben. Hierna las Yvonne voor uit het boekje ‘Opa Knoest en het paasverhaal’. Opa Knoest ging met zijn kleinkinderen palmpaasstokken maken. Opa had op tafel al wat materiaal klaar gelegd, palmtakjes, een broodhaantje en twee stokken waar hij een kruis van maakte, en gaf zijn kleinkinderen hier uitleg over. Ook Willy had gezorgd dat deze drie (palmtakje, broodhaantje en kruis) aanwezig waren, en zo kon Pastor Kees Waas tijdens het verhaal deze laten zien en wat extra uitleg geven. Het knutselmoment, Willy had verse scharreleitjes hardgekookt en de kinderen mochten deze eitjes een gezichtje geven. Natasja las nog een kort kindergedichtje voor, waarna gezamenlijk het Wees gegroet Maria werd gebeden. Na het uitblazen van de vier kaarsjes, sloten we de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers. Voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een stukje van het broodhaantje en een paasspekje. Ook kregen de dopelingen van afgelopen jaar (2018) hun doophartje mee naar huis. DANKJEWEL, dat jullie er waren. Graag tot 12 oktober de volgende kleuterkerk!...

Info-avond Byzantijnse Liturgie, dinsdag 18 juni 2019

Op zondag 23 juni zal in de St. Gertrudiskerk in Geertruidenberg een dienst worden gehouden volgens de Byzantijnse ritus. Dit gebeurt bij gelegenheid van de viering van het 40-jarig ambt van diaken Wim Tobé, die nauwe banden onderhoudt met de Oosterse Kerken. Menigeen kent deze kerkdiensten via contacten met Oost-Europa en vaak gebeurt dat dan op reizen, kerkbezoeken op vakanties of is men via tentoonstellingen in aanraking gekomen met iconen of van reportages over kerken in Oost-Europa. Nu deze viering in eigen omgeving is mee te vieren, is er ook een informatieavond over iconen en de Byzantijnse Liturgie georganiseerd, zodat men zich van te voren kan oriënteren op wat men kan verwachten. Deze avond zal gehouden worden in het parochiecentrum van de St. Gertrudiskerk aan de Venestraat 16. Er wordt verteld over het ontstaan van de Oosterse Kerken, over het beschilderen van iconen en de liturgie zoals deze gevierd gaat worden. Deze avond is vrij toegankelijk. Het wordt ten zeerste op prijs gesteld wanneer men  van te voren laat weten dat men alleen komt of met meerderen. Aanmelding kan gebeuren via de mailadressen wtobe@hetnet.nl (076-5324889) of teamassistente@sintelisabethparochie.nl...