Eerste en tweede bijeenkomst jongeren uit Raamsdonk(sveer) als voorbereiding op het vormsel

21 jongeren uit de parochiekernen Raamsdonk en Raamsdonksveer, bereiden zich voor op het Vormsel. Dit jaar is de Vormselviering in O.L.V. Hemelvaartkerk in de parochiekern Raamsdonksveer op vrijdag 13 november om 19.00 uur.  De 1e jongeren bijeenkomst was op dinsdag 22 september. De werkgroep werkt in de voorbereidingen op het Vormsel, met het project IN VUUR EN VLAM. De eerste bijeenkomst had als titel DE HELPER. We begonnen deze avond met een voorstelronde, Wie ben jij? Met een bol wol naar iemand gooien die zegt zijn naam, deze houdt de draad vast en gooit weer naar iemand anders enz. Hebben we iedereen gehad dan draaien we de rollen om en gooien we de bol wol naar iemand waarvan we de naam al weten. Daarna hebben we het over de weg van het leven gehad, onze levensweg, (Deze mogen ze thuis nog tekenen en in vullen.) de zeven sacramenten en de heilige Geest die we tijdens dit project de helper noemen. Soms sta je in het leven voor een Dilemma, en dan moet je een keuze maken. Ook al is het niet gemakkelijk en soms moet je zelfs mensen teleur stellen. Daar ging ook het Bijbelverhaal over Jezus die meteen naar zijn doop door de heilige Geest naar de woestijn geleid wordt, daar wordt Jezus voor drie verleidelijke keuzen geplaatst, hij wordt op de proef gesteld. We eindigde deze bijeenkomst met een gebed. CONTACT  was het thema van de tweede bijeenkomst. En dan niet met zomaar iemand, hoe maak je contact met God? Heel eenvoudig door te bidden. Wat is bidden? Een les in bidden! En waar kun je dan beter zijn...

Staatsiedag Gilde Raamsdonk 11 oktober 2015

We kunnen wederom terugkijken op een mooie Staatsiedag met schitterend weer, een goede ambiance en een uitstekend verloop. Omdat we dit jaar Pastoor John van de Laer zouden installeren als nieuwe gildeheer werd hij eerst in optocht bij de pastorie afgehaald om gezamenlijk met het gilde de kerk binnen te gaan. De mis stond in het teken van wijsheid waarvan we helaas moeten vaststellen dat het met de opkomst van de technologie meer en meer verloren lijkt te gaan. Na het afleggen van de eed van trouw kreeg John de sjerp omgehangen en mocht hij zijn naam bijschrijven in het gildeboek. We deden de hernieuwing van de eed van trouw en vendelhulde in het park en liepen daarna nog een kleine optocht aan de zuid zijde van Raamsdonk. Het voorlezen van de kroniek werd wederom ondersteund met beelden van een powerpointpresentatie gemaakt door Alfred van Velthoven waarmee het achter ons liggende gildejaar nog eens werd doorgenomen. Alfred Boot dankte namens de kring voor de uitnodiging en gaf onder meer aan dat mede door inspanning van hoofdman en kringbestuurslid Peter Verschuren het eindelijk mogelijk is om met de compoundboog deel te nemen op de kringgildendag. We hadden dit jaar de primeur dat de staatsiedag zich geheel afspeelde in ons eigen gildehof en ook de maaltijd was geheel in eigen beheer verzorgt die gezien de tevreden nazit en gezellige sfeer bijzonder goed werd ontvangen. De zon lokte ons echter naar buiten en na de gebruikelijke rituelen van het driemaal rond de boom lopen en het vrijen van de boom door geestelijke en wereldlijke overheid, de hoofdman, de keizer, de oud-koning en...

Sint Elisabethviering op 8 november in Geertruidenberg

Inmiddels traditiegetrouw willen wij ook dit jaar weer het feest van de patrones van onze parochie, de heilige Elisabeth van Thüringen, vieren. Wereldwijd vieren we in de kerk haar feestdag op 17 november. Als parochie vieren wij echter op zondag 8 november a.s. in de kern Geertruidenberg haar feestdag. Om 10.30 uur begint de feestelijke Eucharistieviering in de H. Gertrudiskerk aldaar. Zoals elk jaar willen we er na de H. Mis een gezellige bijeenkomst van maken waarbij de ontmoeting met elkaar centraal staat. Er zal u een warme lunch worden aangeboden, welke is bereid vanuit de samenwerking tussen de verschillende kernen van onze parochie. In het weekend van 7 en 8 november zijn de andere kerken binnen de parochie gesloten en willen we als parochie echt met elkaar vieren in gemeenschap. Natuurlijk hopen we daarom van harte dat velen die dag de weg naar Geertruidenberg zullen weten te vinden. Heeft u het al genoteerd in uw agenda of op de kalender? Graag tot 8 november! Uw pastores Flyer:      ...

Parochieavond op 27 oktober over Bisschoppensynode

Paus Franciscus heeft van 4 tot 25 oktober 2015 in Rome een Algemene Bisschoppensynode samengeroepen over de roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag. Deze Synode is een vervolg op de Bijzondere Bisschoppensynode van 5 tot 19 oktober 2014, met als thema: ‘De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie’. Ter voorbereiding van de synode van 2014 is er wereldwijd een vragenlijst verspreid. Mede aan de hand van de uitkomsten van die vragenlijst heeft de buitengewone Bisschoppensynode over het Gezin, zich bezonnen op de kansen en uitdagingen, maar ook op de pastorale problemen rond huwelijk en gezin waar de plaatselijke parochies mee te maken hebben. Ter voorbereiding van de synode van dit jaar, is er opnieuw een vragenlijst rondgezonden. Op basis van de antwoorden en het einddocument van de Bijzondere Synode van 2014 is het Instrumentum Laboris (het werkdocument) voor de Synode van oktober 2015 samengesteld. Dit document is in het Vaticaan gepresenteerd op 23 juni. De titel van het werkdocument  is ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ Het hoofdstuk is getiteld ‘Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen’. Dit verwijst terug naar wat tijdens de voorgaande synode is besproken. De volgende twee hoofdstukken blikken vooruit naar de komende synode met de titels ‘Onderscheiding van de roeping van het gezin’ en ‘De missie van het gezin vandaag’. In de laatste week wordt tijd gereserveerd voor het opstellen van een einddocument dat zal worden gepresenteerd aan paus Franciscus. Op 27 oktober zal er om 20.00 uur in het parochiecentrum in Raamsdonksveer een avond...

Afscheidsviering Marc Bollerman op 31 oktober

Marc Bollerman, pastoraal werker en teamleider, heeft te kennen gegeven een nieuwe functie te aanvaarden per 1 november 2015. Hij wordt directeur van Stichting Mara, een stichting voor katholiek welzijnswerk in Rotterdam en Den Haag. Hiermee beëindigt Marc zijn beide parttime functies: bij onze Sint Elisabethparochie en bij het secretariaat van onze kerkprovincie in Utrecht. Zijn vertrek is ingrijpend voor onze parochie. Hij heeft als teamleider veel betekend voor de overgang van zes geloofsgemeenschappen naar onze ene Sint Elisabethparochie, bij het opstellen en uitwerken van het parochieplan en als eerst-aanspreekbaar pastor in met name de parochiekern Woudrichem. Het bestuur en pastoraal team heeft reeds contact met het bisdom gelegd om te spreken over de voortgang van het pastoraat in onze parochie, ook gezien het recente vertrek van pastoraal werkster Alida van Veldhoven en de afwezigheid van diaken Wim Tobé. Een en ander wordt ook bezien in het licht van de beoogde samenwerking met de Vijfheiligenparochie. Op zaterdagavond 31 oktober a.s. om 19.00 uur zullen we in een eucharistieviering te Woudrichem afscheid van Marc Bollerman nemen. U bent daarvoor van harte uitgenodigd Nu reeds willen bestuur en team Marc dank zeggen voor zijn inzet en toewijding en hem Gods zegen en inspiratie toewensen in zijn nieuwe functie. Wij vertrouwen op uw gebed, steun en begrip in de komende periode. Pastoraal team en parochiebestuur Sint...