4e Kinderbijeenkomst Eerste Communie Raamsdonksveer

De poort van de gedroogde tranen Vandaag moesten we uitwijken naar het parochiecentrum ivm een avondwake. De kinderen worden welkom geheten en samen bidden we het Onze Vader. Daarna leest Yvonne het verhaal dat bij de vierde bijeenkomst hoort voor, over De vrouw die Jezus kuste. Pastor John praat met de kinderen na over het verhaal. Vandaag krijgen de kinderen drie opdrachten. Boom der verzoening We doen allemaal wel eens wat fout. De kinderen krijgen de opdracht te bedenken wat zij een keer fout hebben gedaan en hoe ze dit weer goed kunnen maken. Dit schrijven zij op een briefje en vouwen het dicht. Niemand gaat dit lezen. De briefjes zijn in een doos gestopt. De traan De kinderen gaan een traan versieren met propjes. De propjes worden in verschillende kleuren gemaakt en op de traan geplakt. Het is een kleurrijk geheel. Palmpasenstok Daarna gaan de kinderen de Palmpasenstok versieren met crêpe papier.. Iedereen krijgt een korte uitleg mee om de Palmpasenstok af te werken. Namens de werkgroep gezinsvieringen worden alle aanstaande communicanten van harte uitgenodigd om op zaterdag 28 maart om 19:00 uur in de kerk aanwezig te zijn met hun prachtig versierde Palmpasenstok. Tot slot gaan we nog even met de kinderen het lied van de poorten oefenen. De bijeenkomst was leuk. Wederom willen wij de hulpouders bedanken die met ons zorg dragen voor het vlotjes verlopen van de kinderbijeenkomsten. En nogmaals willen wij benadrukken dat u tijdens deze bijeenkomsten nooit uw eigen kind in het groepje hebt waarbij u hulpouder bent. Op 26 maart om 18.30 uur is de volgende kinderbijeenkomst. TOT DAN! Werkgroep Eerste Communie Raamsdonksveer...

Berichtje van de overkant

Een kleine 2 jaar geleden vertrok Richard Steenvoorde uit onze parochie naar Engeland en trad toe tot de Orde van de Dominicanen (Predikheren). Over twee jaar hoopt hij weer terug naar Nederland te komen. Op dit moment studeert en werkt hij in Oxford. Hoe bevalt dat eigenlijk? “In het eerste jaar word je als het ware teruggezet tot een nulpunt. Alles wat je tot dan toe bereikt had doet er niet toe. Dan komt vanzelf de vraag: ‘Maar wat doet er dan wel toe?’. Het is een confronterend jaar geweest, vooral met mijzelf. Wie ben ik? En wat vraagt de Heer nu van mij? Het antwoord kwam niet vanzelf. Dat moest ik dus ook leren: me aan God en het vormingsproces overgeven.” En toen? “In september 2014 heb ik de tijdelijke professie (voor 3 jaar) afgelegd in Zwolle. Dat was een bijzonder moment, zeker omdat jongerenkoor YrdV gekomen was om de muziek te verzorgen. Meteen daarna ben ik verhuisd naar Oxford om mijn theologie opleiding af te maken.” Doe je nog iets naast je studie? “Ik zing hier in een koor, ben betrokken bij de Nederlandse studenten die in Oxford studeren en help mee aan een project voor dak- en thuislozen.” Wat hoop je? “Ik geloof dat ieder mensenleven een antwoord is op een vraag van God: ‘Mens, wie ben jij?’. Ik hoop dat ik bevestiging mag vinden dat de Dominicaanse weg inderdaad het antwoord is dat God van mij vraagt.” Ten slotte, zien we je nog een keer terug? “Vast wel. In Nederland zijn we aan het werk om een nieuwe gemeenschap te stichten. De komende 2 jaar...

3e bijeenkomst Eerste Communie in Raamsdonksveer

Thema: De poort van de goede gaven We verwelkomen de kinderen, ze krijgen allemaal weer een naamsticker en nemen plaats in de zijbeuk van de kerk. De meesten kennen het Onze Vader al helemaal uit zijn hoofd. Yvonne leest het verhaal van Simon voor, waarna Pastor John het verhaal samen met de kinderen bespreekt. Voor we naar het land van God gaan, worden alle kinderen op een rijtje gezet van groot naar klein om een goede indeling voor de “grote dag” te maken. Door de poort van goede gaven gaan we naar het Land van God. De kinderen mogen bij binnenkomst iets opnoemen dat je gratis krijgt. Hierna gaan we knutselen. We gaan de voorkant van de kerk en de attributen voor in de kijkdoos kleuren en uitknippen. Aangezien het nogal veel werk is, geven we alles mee naar huis, zodat ze thuis de kijkdoos kunnen afmaken. Als slot worden de eerste drie coupletten van het lied van de poorten gezongen. Het was weer een succesvolle, leerzame en gezellige avond. Hulpmoeders, wederom bedankt voor jullie inzet! De 4de kinderbijeenkomst is op 12 april om...

PASEN! Kleuterkerk op 4 april

Paaszaterdag 4 april, zijn weer de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabethparochie. Deze vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor eenieder, die met deze kinderen meekomt. Deze keer zal natuurlijk het verhaal en het spel/knutselmoment geheel in het teken van Pasen staan. Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur, waarin de kinderen centraal staan. Na afloop is er ranja met wat lekkers voor onze jonge bezoekers. Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen en kleinkinderen tijdens de vieringen van zaterdag 4 april . Op www.sintelisabethparochie.nl of www.olvhemelvaart.nl kunt u de foto’s zien van een eerdere kleuterkerk viering. De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk O.L.V. Hemelvaart om 18.30 uur. Tot dan,  Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie....

Benoeming pastor van der Laer

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de Sint Elisabethparochie mag ik u de volgende mededeling doen. Pastor Van der Laer is priester van het bisdom Rotterdam. Met instemming van de bisschop van Rotterdam, mgr. dr. J.H.J.van den Hende, is hij de afgelopen periode beschikbaar geweest voor het bisdom Breda. Vanaf 1 mei 2013 is pastor John van der Laer werkzaam in het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie voor 60% van de arbeidstijd. Daarnaast is hij voor 40% van de arbeidstijd projectleider van het project Seniorenpastoraat in de Vijf Heiligen Parochie in Made. Zowel dit project als zijn benoeming in onze parochie loopt per 1 maart 2015 af. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat met instemming van de bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, pastor John van der Laer ook de komende drie jaar verbonden zal blijven aan ons pastoraal team. Bisschop Liesen heeft na overleg met pastor Van der Laer, waarnemend pastoor Schoenmakers en het parochiebestuur besloten dat zijn benoeming als parochievicaris voor de Sint Elisabethparochie verlengd zal worden tot 1 maart 2018. Pastor Van der Laer zal volledig beschikbaar komen voor onze parochie. Als pastoraal team en parochiebestuur zijn we blij met deze voortgaande benoeming. We hebben pastor Van der Laer leren kennen als een kundig pastor en een gewaardeerde collega. Het is goed dat we met deze nieuwe benoeming weer voor de volle 100% een priester in ons team kunnen verwelkomen. Vincent Schoenmakers zal vooralsnog de waarnemend pastoor van de Sint Elisabethparochie blijven. We wensen pastor John van der Laer Gods zegen en alle goeds...