Wijzigingen in het parochiebestuur (1)

In de afgelopen maanden hebben we als parochiebestuur afscheid genomen van de bestuursleden John van Ophoven uit Dussen en Cor van Biesen uit Raamsdonksveer. John van Ophoven is betrokken geweest bij de oprichting van de Elisabethparochie en maakte deel uit van het eerste bestuur. John van Ophoven heeft ook veel verdiensten voor de parochiekern Dussen gedaan. Cor van Biesen is onlangs als bestuurslid teruggetreden maar is bereid financieel-administratieve taken voor de parochie te blijven vervullen.  De bisschop heeft beide heren onder dankzegging voor hun arbeid eervol ontslag verleend. Het bestuur bekijkt in de komende maanden hoe met de vacatures in het bestuur om te gaan. Pastoor Schoenmakers,...

Wijzigingen in het parochiebestuur (2)

De bisschop van Breda heeft bij schrijven dd. 23 december 2014 met ingang van gelijke datum eervol ontslag verleend aan de Heer John H.M.van Ophoven te Dussen als lid van het bestuur van de Sint Elisabeth-parochie. John van Ophoven heeft vanaf 2005 voor de parochie Dussen, ressorterend onder de toenmalige Interparochiële Vereniging, veel werk verzet.  Een werkgroep waarvan John kartrekker was maakte een notitie “bouwstenen toekomst pastoraat” als bijdrage voor de ene parochie nieuwe stijl, die men voorbereidde. Vanaf 1 januari 2012 was John van Ophoven lid van het bestuur van de St. Elisabethparochie. Een tweede bestuurstermijn kwam voor hem in 2014 in zicht.  Ondanks dat hij zich op een aantal punten niet kon vinden in de keuzes die in het parochiebestuur worden gemaakt, heeft hij toch besloten een tweede termijn te aanvaarden waarvoor een benoeming door de bisschop in september 2014 volgde. In oktober 2014 was er voor mij  als waarnemend pastoor van de parochie en voorzitter van het bestuur aanleiding met John te spreken over de voortgang van de lopende activiteiten en de wijze waarop een en ander verder zou kunnen en dienen te gaan. Ik heb John verzocht om zijn nieuwe termijn te heroverwegen. John wilde daar zijn tijd voor nemen en heeft met mij na enige tijd  – mondeling en schriftelijk – zijn moverende redenen  gedeeld. Zijn conclusie was dat hij alsnog afziet van een tweede termijn als bestuurslid.   Voor John zijn bovendien de verschillen in visie zo groot,  ook als het gaat om de geloofsge-meenschappen, met name van Dussen, waar John ook voorzitter was van de parochiekerncommissie, dat hij  ook het voorzitterschap niet langer...

Eerste Communie voorbereiding Raamsdonksveer

  Verslag tweede  Kinderbijeenkomst d.d. 12 februari 2015 Thema: De poort die altijd open is De werkgroepleden heetten de kinderen welkom. We baden samen het Onze Vader en de kinderen kregen een compliment van Willy dat ze dit al zo goed kennen. Jessica las het Bijbelverhaal voor van Levi de tollenaar. Pastor van der Laer sprak met de kinderen (met behulp van een aantal vragen) na over het verhaal. Daarna gingen de kinderen per groepje naar het ‘Land van God’ om iets te drinken en te gaan knutselen. De kinderen schilderden vervolgens een zelfportret . Iedereen ging heel enthousiast aan de slag. De kinderen die met het zelfportret klaar waren, maakten alvast een begin aan de kijkdoos door deze “in te pakken” met mooi papier. Op het laatst ging Elly samen met de aanstaande communicanten het lied van de poorten oefenen. Het was weer een bijzonder leuke avond. De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad en ze deden weer goed mee. Hulpouders bedankt. De werkgroep Eerste Heilige Communie De derde  kinderbijeenkomst is op donderdag 5 maart om 18.30 uur.  ...

Pasen 2015

Nu we over een paar weken beginnen aan de Vastentijd, krijgen we vragen over hoe het dit jaar geregeld is met Pasen. De vieringen in de Goede Week en van Pasen zijn het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De Nederlandse bisschoppen stuurden daarom in 2013 naar alle parochies  in Nederland een brief met daarin de oproep om nog eens met aandacht te kijken naar hoe we Pasen vieren. Zij vroegen  ons  om de vieringen zoveel mogelijk op centrale plaatsen in de parochie te vieren en er is bepaald dat altijd een priester de voorganger is, waar mogelijk geassisteerd door diakens of pastoraal werkers. Na een overgangsjaar in 2014, kiezen het parochiebestuur en het pastorale team ervoor om de vieringen van Pasen  op twee centrale plekken in de parochie te vieren. Concreet betekent dit dat we de parochiekernen van Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg uitnodigen om samen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag te vieren in de kerk van Raamsdonksveer. De parochiekernen Hank, Dussen en Woudrichem nodigen we uit om samen te vieren in de kerk van Hank. Op eerste Paasdag is dan in alle kerken een viering. We kijken uit naar feestelijke vieringen en hopen u daar te ontmoeten. Pastoraal team en parochiebestuur begrijpen dat deze verandering vragen oproept.  Daarom wil een afvaardiging van het bestuur en het team graag tijd vrij maken om aan hen die daar behoefte aan hebben, een en ander goed toe te lichten. U bent welkom om op dinsdag 10 februari om 19.30 uur samen te komen in de kerk van Dussen, Vrijheidsplein 1. Pastoor Schoenmakers zal de toelichting verzorgen.  ...

Verslag 1ste kinderbijeenkomst van de communicanten in Raamsdonksveer

Thema: De poort van alle mensen De kinderen komen vrolijk binnen, leverden hun meegebrachte schoenendoos in en krijgen een naamsticker met kleur en gaan bij elkaar in de kerkbanken zitten. De hulpouders gaan bij de groepjes zitten. Willy heet namens de werkgroep (Elly, Yvonne, Monique, Jessica en Esther) iedereen van harte welkom. Ze legt de huisregels van de kerk uit en maakt samen met de kinderen het kruisteken en daarna wordt het Onze Vader (blz. 27 werkboekje) gebeden. Daarna leest Yvonne het Bijbelverhaal “Een griezelig mens” voor. De kinderen luisteren aandachtig en lezen in hun boekje mee. Daarna neemt pastor John de kinderen mee en gaan ze een speurtocht door de kerk maken. Ze beginnen in de sacristie en krijgen uitleg over de diverse kleuren mantels die de pastor tijdens de vieringen aanheeft. Vervolgens lopen ze langs de heilige familie naar de biechtstoel. Daarna gaan we langs Maria naar boven in de kerk waar het koor vroeger altijd stond te zingen bij het orgel en de kinderen hebben zo mooi uitzicht op wat er in de kerk allemaal te zien is. In de doopkapel krijgen ze uitgelegd hoe je gedoopt wordt en in de gedachteniskapel komen de kinderen met mooie verhalen over hun opa’s en oma’s die er niet meer zijn. Tot slot gaan we naar het priesterkoor en laat de pastor zien waar de hosties zijn opgeborgen. Het was echt superleuk en de kinderen waren heel geïnteresseerd. Na de speurtocht gaan alle kinderen door De poort van alle mensen. De poort gaat naar Het Land van God waar voor iedereen een plek is en waar God je bij...